Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

sábado, 18 de septiembre de 2010

Estatuts Associació Amarristes

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU”Capítol I

Denominació, finalitats i domicili


Article 1

Amb la denominació “Usuaris de fondejos i amarraments d’Es Grau” es constitueix a Es Grau, terme municipal de Maó, Menorca, l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, del 22 de març, i els seus estatuts. L’associació té una durada indefinida.

Article 2
Les finalitats de l’associació són:
    * Promoure, fomentar i contribuir a la millora de l’ordenació de les embarcacions de la platja d’Es Grau, terme municipal de Maó, Menorca, així como per a mantenir i ordenar els amarraments i fondejos, i també els espais públics de varada i botadura, embarcament i desembarcament, prèvia autorització i cessió d’aquests drets per part de les administracions públiques titulars dels mateixos.
    * Impulsar la pràctica de totes las modalitats esportives relacionades amb la nàutica.
    * Gestionar els recursos que des d’entitats privades i públiques li cedeixin, concedeixin o transfereixin, sempre que guardin relació directa o indirecta amb els amarraments i l’ordenació d’embarcacions a l’àmbit de la platja d’Es Grau.
    * Promoure la millora general de la zona costera d’Es Grau, i del seu entorn natural, situat al Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau, vetllant pel manteniment del Medi Ambient.

Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:
  * Desenvolupar activitats econòmiques de tot tipus, encaminades a la realització de les seves finalitats o a aconseguir recursos amb aquest objectiu.
    * Adquirir y posseir béns de tot tipus i per qualsevol títol, així com celebrar actes i contractes de tot gènere.
    * Organitzar actes esportius, lúdics i culturals.
    * Inscriure´s a les respectives Federacions Territorials que corresponguin, tant les secciones esportives que dins l’associació es puguin crear, així com a club.
    * Realitzar qualsevol activitat encaminada a aconseguir els seus objectius.
    * Formar part d’Associacions, Institucions y Organismes Públics o Privats que guardin relació amb el seu àmbit i finalitats.
    * Exercitar tot tipus d’accions conformes a les lleis o al seus Estatuts.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

Article 3
El domicili de l’associació s’estableix a la colònia o platja d’Es Grau, terme municipal de Maó, Menorca, i radica al carrer Llevant, número 1 B, el qual es pot modificar mitjançant acord de la Junta Directiva.

L’àmbit d’actuació de l’associació se circumscriu a les Illes Balears.


Capítol 2

El membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions


Article 4

Formaran part de l’associació totes les persones adjudicatàries de fondeig o amarratge a la platja d’Es Grau.
Els candidats a fondeig o amarratge que estiguin en llista de espera, podran assistir a les assembles, amb veu, però sense vot.


Article 5
Els drets dels membres de l’associació són:

1. Assistir amb veu i vot a les sessions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegit per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
9. Formar part dels grups de treball.
10. Posseir un exemplar dels Estatuts.

Article 6
Els deures dels membres de l’associació són:
1. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.
3. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.
4. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 7
Les causes de baixa a l’associació són:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades. L’impagament d’una quota, apart de la baixa de l’associació implicarà la pèrdua d’amarrament o fondeig.
3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III

Assemblea General


Article 8
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’associació, reunits en sessió de l’Assemblea General legalment constituïda, han de decidir per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Article 9
L’Assemblea General té les facultats següents:
a. Modificar els Estatuts de l’associació.
b. Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.
c. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
d. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual de les activitats.
e. Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
f. Establir les línies generals d’actuació que permetin complir les finalitats de l’associació.
g. Fixar les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
h. Dissoldre i liquidar l’associació.

La relació de facultats que es fan en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10
1. L’Assemblea General s’ha de reunir en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins del segon semestre.
2. L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació que representi, pel cap baix, un deu per cent de la totalitat; en aquest últim cas, ho ha de fer dins un període no superior a 20 dies.

Article 11


1. La convocatòria de les sessions de l’Assemblea General, tant les ordinàries com les extraordinàries, s’ha de fer per escrit. Els anuncis de la convocatòria s’han de publicar a un diari d’àmbit insular, com a mínim, i amb anunci als llocs més concorreguts d’Es Grau, amb una antelació mínima de 10 dies. La convocatòria es podrà adreçar també individualment a tots el membres, sempre que sigui possible fer-ho de forma telemàtica. La convocatòria ha d’especificar el dia, l’hora i el lloc de reunió, com també l’ordre del dia. S’han d’incloure preceptivament en l’ordre del dia de la sessió de l’Assemblea General les qüestions que susciti cada grup de treball, sempre que prèviament s’hagin comunicat a la Junta Directiva.

2. Les sessions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, el substitueixen, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

3. El secretari ha d’aixecar acta de cada sessió de l’Assemblea General, en la qual s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior a fi d’aprovar-la o de presentar-hi esmenes. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació han d’estar a disposició dels associats al local social.

Article 12
La sessió de l’Assemblea General queda vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de la meitat més un dels associats presents o representats.
Queda vàlidament constituïda en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de associats presents o representats. La segona convocatòria s’ha de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s’ha d’haver anunciat amb la primera.
!
Article 13
1. A les sessions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
2. Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots dels presents.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts (2/3) dels assistents, tant en la primera convocatòria com en la segona. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, s’ha de fer per acord de la majoria relativa dels associats presents i representats.

Capítol IV

La Junta Directiva


Article 14
1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està formada per:
a. el/la president/a
b. el/la vicepresident/a
c. el/la secretari/ària
d. el/la tresorer/a
e. els/les vocals (que seran un mínim de quatre i un màxim de dotze).
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de fer per votació de l’Assemblea General.
3. Els membres electes de la Junta Directiva, a la seva primera reunió i amb acord de majoria simple, faran nomenament dels diferents càrrecs previstos en el punt 1 d’aquest article.
4. Exercir el càrrec és gratuït.


Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:
a. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
b. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c. Baixa com a membre de l’associació.
d. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13è, punt 3r dels Estatuts.
e. Acord de la pròpia Junta Directiva, de redistribució dels càrrecs, en la forma prevista a l’article 14.3

Article 16
La Junta Directiva té les facultats següents:
a. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions que prengui l’Assembla General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta estableixi.
b. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e. Establir les sessions de l’Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
h. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
i. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
j. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups de treball projectin dur a terme.
k. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
1. Subvencions o altres ajuts.
2. L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
m. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit, o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
n. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst als estatuts i informar-ne a la primera Assemblea General.
o. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17
1. La Junta Directiva, els membres de la qual ha de convocar prèviament el president o la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a cada trimestre.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan ho estableixi amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita una quarta part dels membres que la componen.
!
Article 18
1. La sessió de la Junta Directiva queda vàlidament constituïda si els membres han estat convocats amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membre de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les sessions que s’estableixin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o de les persones que el substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva ha de prendre els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços (2/3) dels seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada sessió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol 5

El/la president/a i el/la vicepresident/a de l’associació


Article 21
1. El/la president/a de l’associació també és el/la president/a de la Junta Directiva.
2. Les funcions pròpies del/de la president/a són:
a. La direcció i representació legal de l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b. La presidència i la direcció dels debats, tant de les sessions l’Assemblea General com de les de la Junta Directiva.
c. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d. Establir la convocatòria de les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General i la Junta Directiva.
3. El/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre, han de substituir el/la president/a en cas d’absència o malaltia.

Capítol 6

El/la tresorer/a i el/la secretari/ària


Article 22

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de portar un llibre de caixa. Ha de signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Ha de pagar les factures que aprovi la Junta Directiva, les quals ha de visar prèviament el president. Ha d’ingressar el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23
El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de associats.

Capítol 7

Les comissions o grups de treball


Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-lo, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i han d’explicar les activitats que s’han proposat dur a terme. La Junta Directiva n’ha d’aprovar la constitució, llevat que hi hagi en contra el vot de les 4/5 parts de la Junta Directiva, la qual pot constituir directament comissions o grups de treball sempre que compti amb el suport d’un grup mínim de dos associats. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes l’encarregat ha de presentar a la Junta un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol 8

El règim econòmic


Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 26
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b. Les subvencions oficials o particulars.
c. Les donacions, herències o llegats.
d. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del/de la president/a, el/la vicepresident/a, el/la tresorer/a, el/la secretari/ària i un/a vocal. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, de les quals una ha de ser necessàriament la del/de la tresorer/a o el/la president/a.

Capítol 9

La dissolució


Article 30
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la finalitat dels béns i drets de l’associació com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat benèfica o associació sense ànim de lucre que designi l’Assemblea General. (1)
5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

ANNEX

REGLAMENT PER AL PROCÉS ELECTORAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU.

1. DISPOSICIONS GENERALS.

1. El present Reglament té per objecte regular el procediment electoral  de l’Associació  d’usuaris de Fondejos i Amarraments d’Es Grau, per a l'elecció de la Junta Directiva.
2. Les eleccions a Junta Directiva  de l’Associació  es regularan pel que estableixen els Estatuts de l’Associació i pel present Reglament Electoral.
3. Són òrgans electius  de l’Associació, la Junta Directiva, en l'àmbit de les seves respectives competències.
4. L'elecció per a Junta Directiva  de l’Associació  serà acordada per l'Assemblea General de l’Associació  que aprovarà la convocatòria amb tots els requisits que s’estableixin en el present Reglament Electoral.
Acordada per l'Assemblea la convocatòria d'eleccions, l'acord serà formalment executat pel President  de l’Associació  en els terminis establerts.
5. A partir d'aquest moment la Junta Directiva i el President  de l’Associació  es constituiran en Comissió Gestora, podent realitzar quants actes d'administració ordinària i de gestió siguin precisos per al compliment de les finalitats de l'Entitat.
La Comissió Gestora, garantirà la màxima difusió i publicitat de les convocatòries per a l'elecció de la Junta Directiva, així com del Reglament Electoral, a través dels mitjans que permetin conèixer la seva recepció.
6. Són requisits generals per ser membre de la Junta Directiva, sense perjudici de l'establert reglamentàriament els següents:

I.      Ser major d’edat i estar en ple ús del drets civils.
II.  No ser culpable en cap causa d'incompatibilitat establert legalment o en els      Estatuts de l’Associació. 
III. Ser soci de l’Associació, trobant-se inclòs en el Cens Electoral.
IV.    Reunir els requisits específics propis definits en aquest Reglament.

2. NOMBRE DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directiva estarà format per un mínim de SET membres, al capdavant de la qual hi haurà un President i de la qual formaran part, un Vicepresident, un Secretari,  i un Tresorer.

3. CALENDARI ELECTORAL.

1. S'estableix el següent calendari electoral:
Dia 1º - Convocatòria d'eleccions. Publicació d'anunci i exposició del Cens Electoral. (S'inicia el termini de reclamacions al cens electoral).
Dia 7º - Fi del termini (19.00 hores) de reclamacions al cens electoral.
Dia 8º - Fi del termini (20.00 hores) de resolució per la Junta Electoral de les reclamacions al cens electoral.
Dia 9º - Inici del termini de presentació de candidatures a Junta Directiva.
Dia 11º -  Fi del termini (19.00 hores) de presentació de candidatures i publicació de les candidatures presentades. Inici del termini de reclamació a les candidatures de Junta Directiva (20.00 hores). Elecció de Taula Electoral.
Dia 14º - Fi del termini de reclamació (19.00 hores) a les candidatures a Junta Directiva.
Dia 18º - Fi del termini (20.00 hores) per a la resolució per la Junta Electoral de les reclamacions a les candidatures a Junta Directiva. Proclamació definitiva de Candidats. S'inicia el termini de publicació i propaganda de les candidatures a Junta Directiva.
Dia 20º - Fi del termini (24.00 hores) de publicitat i propaganda de les candidatures a Junta Directiva.
Dia 22º - Elecció de la Junta Directiva  de l’Associació  (de 10.00 a 20.00 hores). Constitució de la Taula Electoral. Celebració d'elecció a Junta Directiva  de l’Associació  (de 10.00 a 20.00 hores). Finalització d'admissió del vot per correu (20.00 hores). Publicació dels resultats de la votació i comunicació dels mateixos a la Junta Electoral i proclamació provisional dels candidats electes a Junta Directiva  de l’Associació. Inici del termini de reclamacions als resultats d'aquestes eleccions.
Dia 24º - Finalitza el termini (19.00 hores) de reclamacions a les votacions per a l'elecció a Junta Directiva  de l’Associació.
Dia 26º - Fi del termini (20.00 hores) per a la resolució de les reclamacions a les votacions a l'elecció a Junta Directiva.
Dia 28º - Proclamació, per la Junta Electoral, de la candidatura electa com a nova Junta Directiva  de l’Associació. Finalitza el procés electoral.

2. La recepció dels documents o escrits, bé siguin de reclamacions o de presentació de candidatures al fet que es refereix el present Calendari electoral, la convocatòria i el reglament electoral, haurà d'efectuar-se abans de l'hora assenyalada a aquest efecte, del dia indicat en el calendari electoral, al domicili  de l’Associació. En cas de no establir-se específicament, aquesta hora seran les 19.00 hores.

4.COMPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL

1.  El Cens Electoral comprèn la relació nominal i individualitzada dels socis que segons els Estatuts  de l’Associació  reuneixen la condició d'elector i elegible, sempre que reuneixin les condicions exigides per a tal condició en el moment de la convocatòria de les eleccions.
2. Seran electors i elegibles per a la Junta Directiva  de l’Associació:
Els socis, que com a tal tinguin la seva condició per ser majors d'edat i estiguin al corrent de les seves obligacions com a socis en relació a la quota social establerta.
3. Serà condició necessària per exercitar els drets com a elector i elegible, figurar en el cens electoral, en les condicions i amb els requisits que s'estableix en el present Reglament.
4. El dret de sufragi és personal, no admetent-se la representació per al procediment de votació.

5. LA JUNTA ELECTORAL.

1. El procés electoral a Junta Directiva  de l’Associació  serà dirigit, amb les atribucions i competències que s'estableixen en aquest Reglament, per una Junta Electoral.
2. La Junta Electoral estarà composta per tres membres titulars i tres suplents, d’entre els socis que es presentin voluntaris o triats per sorteig. Els elegits es distribuiran els càrrec de president, secretari i vocal. En cas de no haver-hi acord, el president serà la persona de més edat, i nomenarà els càrrecs dels altres dos membres.
3. Els membres de la Junta Electoral no podran figurar com a candidats a la Junta Directiva.
4. La Junta Electoral controlarà tot el procés electoral i tindrà competència per conèixer i resoldre les qüestions que es produeixin sobre el cens electoral, presentació i proclamació de candidats, així com decidir sobre qualsevol altra qüestió que afecti directament a la celebració de les eleccions i als seus resultats.
Correspon així mateix a la Junta Electoral, comprovar les actes d'elecció emeses, els resultats i quanta documentació li sigui remesa per la Taula Electoral.
5. Els acords de la Junta Electoral, s'adoptaran per votació dels seus membres i per  majoria simple.
6. La Junta Electoral es constituirà el mateix dia de la convocatòria d'eleccions i es dissoldrà una vegada conclòs el procés electoral a Junta Directiva  de l’Associació.

6. PRESENTACIÓ I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS.

1. Els qui desitgin presentar-se a membres de la Junta Directiva, hauran de reunir les condicions que s'estableixen en aquest Reglament, abans de l'hora i dia assenyalat a  aquest efecte en el calendari electoral.
2. Les candidatures a la Junta Directiva es presentaran per escrit dirigit a la Junta Electoral, de forma col·legiada en llistes tancades, en el qual es contindrà el noms i cognoms,  acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I. de cadascun dels integrants.
3. La Junta Electoral publicarà les candidatures presentades i seguirà el procés electoral d'acord amb el calendari aprovat.

7. CONFLICTES, IMPUGNACIONS I RECLAMACIONS.

1.Correspon a la Junta Electoral, adoptar els acords i prendre les decisions relatives al procés electoral i al de votacions.
Totes les decisions adoptades tindran caràcter executiu, sense que les reclamacions que s'interposin contra els seus actes, suspenguin l'eficàcia i executivitat de les mateixes. 
2. Correspon a la Taula Electoral, adoptar les decisions relatives als processos de votació, sense perjudici de les reclamacions que puguin presentar-se contra les seves decisions.
3. Contra les decisions de la Taula podran interposar-se reclamació davant la Junta Electoral.
4. En aquelles qüestions que poguessin suscitar-se en relació amb el procés electoral i el de les votacions, que no estiguin específicament previstes en el present Reglament, s'estarà al que, amb caràcter interpretatiu, decideixi la Junta Electoral, que vindrà obligada a adoptar les resolucions dins del termini assenyalat  en el Calendari Electoral.
5. Les reclamacions i recursos només podran interposar-se pels socis  de l’Associació.
6. Les resolucions dictades per la Junta Electoral  de l’associació  com a conseqüència de les reclamacions i recursos interposats davant aquest òrgan, seran publicades en els taulers d'anuncis  de l’Associació, sense perjudici de la corresponent notificació als interessats.
7. Els sobres dels vots que es vagin rebent seran custodiats pel Secretari de la Junta Electoral, sense obrir ni manipular, fins al moment de la votació. Conclosa aquesta, el President de la Taula Electoral, procedirà a comprovar els sobres de vots per correu que hagin estat lliurats.
8. El President comprovarà si algun elector pretén efectuar més d'una vegada l'exercici del seu vot; en cas afirmatiu, els sobres es tindran per nuls. Comprovats aquests extrems, s'anotarà el nom d'elector en la llista numerada de votants, introduint el sobre que contingui la papereta de vot en l'urna corresponent.
9. En el vot per correu es garantirà la personalitat o acreditació del que vota mitjançant el sistema de doble sobre:
I. Sobre A: Dirigit a la Taula Electoral  de l’Associació. El remitent indicarà: Nom, cognoms, domicili i localitat, havent d'introduir en el mateix sobre una còpia del D.N.I. compulsada dins dels quinze dies anteriors a la data de la votació.
II. Sobre B: Que haurà de ser de grandària inferior al sobre A. En ell s'indicarà: Vot per a l’elecció de la Junta Directiva de l’Associació.
6. L'elector introduirà la papereta de vot corresponent a la candidatura de Junta Directiva de la seva preferència en el sobre B, tancant-ho i introduint aquest, dins del sobre A al costat de la documentació anteriorment detallada.

8. TAULA ELECTORAL

1. Per a l'elecció a la Junta Directiva  de l’Associació, es constituirà una Taula Electoral. Els membres d'aquesta Taula no podran ser candidats a membres de la Junta Directiva.
2. La Taula Electoral per a l'elecció a Junta Directiva  de l’Associació, estarà constituïda per la mateixa Junta Electoral o bé, per tres vocals que hagi designat, d’entre els socis que no figurin a cap candidatura. Serà President d'aquesta Taula Electoral el membre de major edat i Secretari el de menor edat. En el mateix acte seran nomenats tres suplents amb les mateixes característiques.
3. La Taula Electoral es constituirà mitja hora abans de l'inici de les votacions i romandrà en funcions fins que es signi l'acta corresponent a l'escrutini de les votacions. Per quedar constituïda hauran d'estar presents tots els seus membres i, en absència d’ells, els suplents.
4. Podran formar part de la Taula, en qualitat d'interventors, un representant de cada candidatura. Les decisions de la Taula, seran per majoria simple, tenint el President vot de qualitat.
5. Si es produís alguna reclamació relativa al desenvolupament de la votació o a l'escrutini, la Taula resoldrà sobre la mateixa, consignant en acta les raons que hagin motivat aquella decisió.
6. El vot s'efectuarà mitjançant papereta, havent d'introduir en el sobre la papereta amb la candidatura de la seva preferència d'entre les candidatures presents. No es tindran per vàlids els vots en què es produeixin ratllades o esmenes, o que no s’ajustin al previngut.
7. Existirà una urna on es dipositaran els vots corresponents i la votació s'efectuarà el dia assenyalat en el calendari electoral, des de les 10.00 a les 20.00 hores.
8. Cada elector haurà d'acreditar la seva personalitat amb la presentació del D.N.I. o un altre document oficial anàleg que ho identifiqui. El Secretari de la Taula, anirà relacionant els electors que vagin votant, indicant els seus noms i D.N.I.
9.  A l'hora fixada per a la finalització de la votació, el President de la Taula Electoral anunciarà en veu alta que va a concloure la votació i preguntarà si algun dels presents no ha votat encara i admetrà el vot dels mateixos que no ho haguessin emès i estiguin en el local, no permetent entrar a ningú més. Seguidament procediran a votar els Vocals, Interventors i, finalment el President de la Taula, sempre que els mateixos tinguin condició d’electors.
Posteriorment, es procedirà a comptabilitzar els vots per correu i es donarà per finalitzada la votació. El President declararà tancada la mateixa i començarà l'escrutini. S'aniran anotant per separat els vots vàlids, els nuls i els en blanc.
10. El President, Secretari, Vocals i Interventors, signaran les llistes numerades de votants, al marge de tots els seus plecs i, immediatament sota l'últim nom escrit.
11. En el cas que es presentés una única candidatura a Junta Directiva, no es celebrarà cap votació, es nomenarà la junta per aclamació.