Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

viernes, 17 de septiembre de 2010

Formulari baremació i embarcació

Formulari per participar a la baremació
de fondejos i amarratges a Es Grau
Només podrà utilitzar-se un únic formulari per embarcació. / Escriviu en lletres majúscules

El/la Sr./Sra ........................................................................., amb DNI ........................, natural de .................................................., amb domicili a …………………….. ……………….................................................................................................................,amb telèfon................................., i adreça de correu electrònic............... ....................

D'acord amb l'establert als Estatuts i Reglament de Règim Interior de Associació d’Usuaris de fondejos i amarraments d’Es Grau, NIF G57584997, C/ Llevant, 1-B - Es Grau  MAÓ, el sotasignant sol·licita a la Junta Directiva un amarratge o ancoratges per a una embarcació d'eslora màxima de .................. metres.

A efectes de la baremació prevista en el Reglament i conveni amb el Consell Insular de Menorca, acredita el següent:
1.- Justificant d’haver ingressat 5,00 euros en concepte de despeses de tramitació, en el compte de l’asssociació núm 0061.0034.40.0190820114 (Banca March, oficina S’Arravaleta)
2.-Documentació justificativa de propietat o lloguer de la finca situada a :
........................................................................................................................
          PROPIETAT - Nota registral de la finca, escriptura de propietat
          LLOGUER    - Contracte de lloguer
          NO puc acreditar ni propietat ni lloguer
3.- Jusficiació de l’afinitat entre el propietari o llogater i la persona que subscriu, peticionària de fondeig :  
          Llibre de família o anàleg
          No tenc vinculació amb familiars o socis de l’AVV Es Grau
4.- Justificació de l’antiguitat de soci de l’AVV d’Es Grau:  còpia dels rebuts o certificat de l’entitat.
          Som sóci / sòcia  abans de 31/12/2008
          Som sóci / sòcia  a partir de  01/01/2009
          No tenc vinculació amb familiars o socis de l’AVV Es Grau

Maó, a .........   de  ................................  de 2010.
Signat: ..............................................................

=================================================================

Formulari d’entrega de documentació de l’embarcació
Només podrà utilitzar-se un únic formulari per embarcació. / Escriviu en lletres majúscules

El/la Sr./Sra ........................................................................., amb DNI ........................, natural de .................................................., amb domicili a …………………….. ……………….................................................................................................................,amb telèfon................................., i adreça de correu electrònic............... ....................

D'acord amb l'establert als Estatuts i Reglament de Règim Interior de Associació d’Usuaris de fondejos i amarraments d’Es Grau, NIF G57584997, C/ Llevant, 1-B - Es Grau  MAÓ, el sotasignant ha obtingut fondeig o amarratge o es troba en llista d’espera per obtenir-ne, per a una embarcació d'eslora màxima de .................. metres.
Les dades de l’embarcació són:
MATRÍCULA  ..................................................... NOM  ...................................................................
MARCA i MODEL  ........................................................ MOTOR ...................................................
DIMENSIONS:         ESLORA  ....................    MÀNIGA .......................   PUNTAL .......................
TÍTOL DE PATRÓ ...........................................................................................................................
PÒLISSA D'ASSEGURANÇA:   NÚM. ...........................................................................................
COMPANYIA      ..............................................................................................................................
Adjunt còpia de la documentació següent:
□ Fotocòpia del DNI o del NIF
□ Títol de propietat de l'embarcació amb el full de l'assentament corresponent del registre de la Capitania Marítima.
□ Certificat de navegabilitat: sense caducitat o amb les inspeccions periòdiques fetes.
□ Acreditació de la inspecció tècnica del vaixell, si escau.
□ Assegurança de responsabilitat civil vigent, que cobreixi els desperfectes sobre les instal·lacions i la resta d'embarcacions ancorades.
□ Imprès de domiciliació bancària de les tarifes d'amarratge (banc i núm. de compte, amb els VINT dígits) segons el model adjunt que figura a l'annex a aquestes normes.
A la vegada, i d’acord amb que estipula el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Associació d’usuaris de fondejos i amarraments d’Es Grau, assumeix el caràcter revocable de l’autorització obtinguda, de conformitat amb l’article 110 del RD 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. En aquest sentit, en cas de revocació unilateral i sense dret a indemnització de l’autorització per part de l’Administració de l’Estat, l’associació s’obliga a assumir, igualment, tots els costos.

Maó, a .........   de  ................................  de 2010.


Signat: ..............................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom del titular de fondeig o amarratge.

Nom i DNI del titular del compte 


Número de compte:  (20 dígits)

Entitat                                              - Adreça                     
Població                                               CP                  Província .


Amb la present, autoritzo que es carreguin les despeses presentades per part de l’Associació d’Usuaris de fondejos i amarraments d’Es Grau, amb NIF G57584997, i domicili al carrer Llevant, 1-b d’Es Grau, del t.m. de Maó
En cas de rebuig per l’entitat de crèdit la domiciliació deixarà de tenir validesa.

I perquè així consti, ho signo a ..............................  a ......  de ................  de 2010.

Signatura del titular del compte:
No hay comentarios:

Publicar un comentario