Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

sábado, 18 de septiembre de 2010

Reglament Associació Amarristes

 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
Article 1. Règim documental i comptable
1.  El règim documental i comptable de l'entitat constarà dels llibres següents: llibre de registre d'entrada i sortida de documents, llibre d'actes, llibre de comptabilitat, llibre de registre de socis.
2.  El règim documental i comptable es completa amb la memòria i comptes anuals de l'entitat.
Tots els documents de l'entitat seran tractats en suport informàtic.
Article 2. Llibres d'entrada i sortida de documents
En el llibre d'entrada de documents es registraran tots els documents que rebi l'entitat. En particular, i forçosament, qualsevol sol·licitud d'amarratge i/o ancoratge haurà de constar registrada en aquest llibre de registre.
En el llibre de sortida de documents es registraran tots els documents que teniu origen a l'entitat. Ambdós llibres s'hauran de portar en suport informàtic.
Article 3. Llibre d'actes
En el llibre d'actes es consignaran les reunions que facin l'Assemblea General, així com la Junta Directiva i els altres òrgans col·legiats de l'entitat, amb l'expressió de la data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats, així com el resultat de les votacions. Les actes seran subscrites en tot cas pel president i el secretari.
Article 4. Llibre de comptabilitat
En el llibre de comptabilitat figurarà el patrimoni, els drets i obligacions i els ingressos i despeses de l'associació, i s’hi haurà d'especificar la procedència dels primers i, en concret, els ajuts rebuts de les administracions públiques i la inversió i destinació de les despeses.
Article 5. Llibre de registre de socis

En el llibre de registre de socis haurà de constar el número de soci, nom i llinatges, el document nacional d'identitat o passaport, domicili, telèfons, adreça electrònica,
professió, dades de l'embarcació i de la situació de l'amarratge o ancoratge o si es troba en llista d'espera i dates de variació de situació. A més figurarà informació relativa a càrrecs de representació, govern i administració que exerceixin a l'entitat. També s'especificaran les dates d'altes i baixes i les de presa de possessió i cessació dels càrrecs al·ludits.
Article 6. Règim econòmic
L'entitat se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi amb les limitacions següents:
a.  Només podrà destinar els seus béns a finalitats previstes en els Estatuts, sense
que, en cap cas, puguin repartir-se beneficis entre els seus associats, encara que sí
que es podrà disminuir la quantia de les aportacions o quotes dels socis quan els
rendiments i ingressos generats ho permetin, mitjançant justificació comptable
suficient.
b.  La totalitat dels ingressos de l'entitat s'han d'aplicar al compliment de les seves
finalitats socials.
Article 7. Despeses de primer establiment
Les despeses d'execució de projectes, honoraris professionals i altres tràmits davant les institucions públiques encaminats a la consecució de la concessió de la gestió d'amarratges i ancoratges as Grau tindran la consideració de despeses de primer establiment i es finançaran mitjançant aportacions a càrrec dels associats amb amarratge o ancoratge assignat i en funció de la situació d'aquest.
Es repartirà el cost total de les inversions de forma proporcional al grup d'eslores de cada embarcació multiplicat per un coeficient de situació de l'embarcació.


Per embarcacions amarrades a terra
1,25
Per embarcacions amarrades a boia, proa-popa
1,00
Per embarcacions amarrades a boia, en gir
1,10
Per embarcacions amarrades a terra, d'ús familiar
1,35
Per embarcacions amarrades a boia, proa-popa d'ús familiar
1,10
Per embarcacions amarrades a boia, en gir d'ús familiar
1,20
L'import total de les despeses de primer establiment abonades per cadascun dels
associats tindrà la consideració de quota d'ingrés i el seu control per part de l'associació serà nominal. L'import de la quota d'ingrés tindrà un període d'amortització equivalent al període de la concessió, sense perjudici de l'autorització de caràcter provisional que de forma prèvia pugui atorgar l'administració competent.
Article 8. Quota de gestió

La quota de gestió que s’haurà d’aportar per cada embarcació servirà per cobrir les despeses de gestió corrents de l'entitat, inclosa la taxa exigida per la Demarcació de Costes en concepte d'ocupació de superfície de làmina d'aigua des Grau. La quota de gestió tindrà caràcter anual i haurà de cobrir les despeses previstes en el pressupost.
Article 9. Assignació d'amarratges i ancoratges
1 . La primera assignació d'amarratges i ancoratges seguirà el procediment establert en la disposició transitòria primera d'aquest reglament.
En tot cas, per motius de seguretat, es destinaran boies d'ancoratge alternatiu als amarratges de base a les embarcacions amb llicència de pesca professional en exercici d'activitat plenament justificada as Grau durant els dos darrers anys. Aquesta activitat s'haurà de justificar anualment davant de la Junta Directiva.
En cas de no accedir als requeriments de la Junta Directiva, aquesta podrà cancel·lar el dret d'ús i autoritzar-ne l’atribució a altres demandants de pesca professional, decisió que s’haurà de comunicar al Consell Insular en un termini de quinze dies. Si en el termini de sis mesos no s'ha cobert la plaça assignada, podrà assignar-se en ús lliure, sense perjudici que fins aquell moment pugui ser ocupada la plaça per embarcacions de trànsit.
Per a posteriors assignacions de punts d'amarratge i boies d'ancoratge la persona sol·licitant haurà d’aportar la mateixa documentació que s’exigeix en el cas de la primera assignació i sol·licitar-ho per escrit anotat en el Registre d’entrada de documents de l’associació.
2. S'entén per amarratge/ancoratge d'ús familiar aquell que pot ser compartit per diversos membres i embarcacions d'una mateixa família, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Un mateix amarratge/ancoratge podrà ser utilitzat per diversos membres i/o embarcacions sempre que es compleixin les condicions següents:
a. Que la persona responsable sigui sòcia d'aquesta entitat.
b. Que, en cas d'usar diferents embarcacions, s'ajustin a l'amarrador adjudicat.
c. Que l'amarratge/ancoratge s'utilitzi en períodes de temps diferents.
d.  Que es designi un únic responsable de l'ancoratge, que podrà repercutir les
despeses d’aquest als diferents usuaris.
e.  L'autorització de la conversió d'un amarratge individual a un de familiar i viceversa
correspondrà a la Junta Directiva, i haurà d'acordar-se abans del 15 de juny de cada
exercici.
3. En la llista definitiva d'amarratges i ancoratges s'especificaran quins tindran la consideració de familiars i quins seran individuals.
Article 10. Dimensions dels llocs
Tal com figura en el projecte d'ordenació s'estableixen les dimensions màximes de cada zona d'ancoratge. En aquestes zones només es podran autoritzar embarcacions de dimensions inferiors a les màximes.
Article 11. Llistes de millora i llistes d'espera
En el cas que hi hagi més peticions que amarratges o boies d'ancoratge, els candidats sense plaça assignada inicialment formaran la primera llista d'espera segons l'estricte ordre de la puntuació obtinguda. Aquesta llista serà pública i s'exposarà al tauler d'anuncis, i es remetrà còpia degudament acarada de la llista original al Consell Insular de Menorca perquè en tengui coneixement.
A aquesta llista d'espera inicial s’afegiran les noves peticions, ordenant-se de conformitat amb les puntuacions obtingudes per l’aplicació de la disposició transitòria segona d’aquest Reglament. Aquesta ordenació es realitzarà de forma anual,  abans del 30 de març i es publicarà abans del 30 d’abril.
Els socis als quals els hagi estat assignada una boia però desitgin una millora del lloc, o aquells que desitgin canviar d'embarcació i que la nova no s'ajusti a les dimensions màximes del lloc assignat l'hauran de sol·licitar per escrit a l'associació i formaran la llista de millora de punt d'amarratge. El número d'ordre d'aquesta llista s’establirà de conformitat amb les puntuacions obtingudes per l’aplicació de la disposició transitòria segona d’aquest Reglament i amb caràcter anual.
L'assignació d'un determinat lloc vacant s'assignarà primer a les candidatures incloses en la llista de millora i després a les de la llista d'espera, sempre que s'ajusti
a les dimensions màximes i mínimes del lloc vacant. En cas de no ajustar-s’hi, es passarà a la següent sol·licitud i així successivament fins a cobrir el lloc vacant.
En tot cas, els amarratges o ancoratges ocupats a través de la llista de millora deixaran vacants que es cobriran a través de la llista d'espera.
En cap cas, els candidats en llista d'espera no tindran la consideració de socis d'aquesta entitat. Tanmateix, tindran dret a tota la informació relativa a llistes d'espera i transmissió d'amarratges i ancoratges.
Article 12. Baixes per defunció del titular
En cas de mort d'un associat, un dels seus drethavents podrà subrogar-se en els seus drets i obligacions i passar a adquirir la condició de titular del dret d'ús preferent d'ancoratge o amarratge. Amb aquesta finalitat, haurà de notificar aquest punt en el termini de sis mesos des de la mort.
En el supòsit de baixa per mort de soci/sòcia no suplerta segons s'explica en els paràgrafs anteriors, el lloc d'amarratge quedarà vacant i s'assignarà segons els criteris de les llistes de millora i espera.
Article 13. Conservació dels mitjans d'ancoratge i titularitat d'aquests
El material del punt d'amarratge i ancoratge complet de cada embarcació és propietat de l'associació, per la qual cosa el manteniment ordinari d’aquest és per compte de l’associació amb càrrec als seus pressuposts anuals.
Malgrat l'anterior, el titular del dret d'ús d'un punt d'amarratge o ancoratge n’haurà de fer un bon ús i haurà d'abonar la reparació i els possibles danys que puguin produir-se de manera fortuïta. L'associació podrà reparar el punt d'amarratge a càrrec de l'usuari quan s'observi un evident abandonament que pugui posar en perill la seguretat de les altres embarcacions. La intervenció reiterada de l'associació per resoldre deficiències en l'amarratge d'una embarcació la facultaran per a, una vegada escoltat l'usuari afectat, cancel·lar el seu dret d'ús preferent i assignar-lo segons el procediment de la llista de millora i llista d'espera. Aquesta cancel·lació s'haurà de comunicar en un termini de quinze dies al Consell Insular de Menorca.
El punt d'amarratge o boia és d'ús personal i intransferible, llevat dels casos autoritzats d'amarratges familiars o que l'usuari posi la boia a disposició de
l'associació. Per tot això, es prohibeix qualsevol transferència d'amarratge a una altra persona fins i tot per venda de l'embarcació autoritzada, i en aquests casos el punt d'amarratge quedarà a disposició de l'associació perquè pugui assignar-lo segons el procediment establert de llista d'espera. El soci sortint tindrà dret a indemnització, calculada en funció de l'import de la quota d'ingrés satisfeta i del temps que resti per esgotar la durada de la concessió obtinguda. La indemnització serà satisfeta a través de la quota d'entrada del nou soci.
Quan ho cregui convenient, l'associació podrà sol·licitar una declaració jurada sobre la propietat de l'embarcació o una còpia de l'assentament actualitzada de l'embarcació investigada.
Article 14. Canvi d'embarcació
En el cas que un soci o sòcia vulgui canviar l'embarcació autoritzada ho comunicarà i sol·licitarà la inscripció del canvi per escrit a l'associació i, si les dimensions de la nova barca s'ajusten a les del lloc, la Junta Directiva autoritzarà el canvi, per a la qual cosa el soci haurà d’aportar la documentació reglamentària de la nova embarcació. En cas que no s'autoritzi el canvi, la sol·licitud entrarà a formar part de la llista d'espera per a millora d'amarratge i el soci no podrà amarrar la nova embarcació. En cas que ja no disposi de l'embarcació autoritzada, haurà d'abandonar el lloc, que quedarà a disposició de l'associació, o sol·licitar autorització per a una altra que s'ajusti a les dimensions màximes del lloc.
Article 15. Amarratges i ancoratges cedits a l'associació
Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, quan el titular d'un amarratge o ancoratge no hagi d’ocupar el lloc durant un període superior a tres dies, ho haurà de comunicar a l'associació perquè aquesta pugui assignar-lo a embarcacions en trànsit, i haurà d’informar de la data de tornada prevista. En cas de desconèixer aquesta data, quan vulgui tornar a ocupar el lloc haurà d'avisar l'associació.
S'han previst deu ancoratges fixos per a embarcacions en trànsit.
A l'inici de cada temporada el soci o sòcia haurà de comunicar a l'associació el període d'inici i final d'ús del lloc d'ancoratge. En cas de modificació d'aquestes dates, s'haurà de comunicar a l'associació.
Els ingressos obtinguts per la cessió temporal dels amarratges o llocs d'ancoratge es repartiran entre els membres de l'associació, i es deduiran de la quota del pròxim
exercici els ingressos  obtinguts per aquest  concepte pel lloc  d'amarratge  o ancoratge.
Les tarifes per l'ocupació temporal dels amarratges i ancoratges queden establertes segons la taula següent.

Concepte
Euros / dia

Juliol      i agost
Resta         de temporada
Per embarcacions amarrades a terra
20,00
10,00
Per embarcacions amarrades a boia, proa-popa
10,00
5,00
Per embarcacions amarrades a boia, en gir
14,00
7,00
Aquests imports podran ser modificats en assemblea en el mateix moment d'aprovació del pressupost per a l'exercici en què s’hagin d’aplicar, modificació que es comunicarà al Consell Insular en un termini de quinze dies.
Article 16. Embarcacions sense autorització
No podrà amarrar-se embarcació diferent a l'autoritzada, llevat dels casos previstos d'ancoratges d'ús familiar i gestió d'atracades en trànsit per part de l'associació.
L'associació donarà compte a l'autoritat competent de qualsevol embarcació situada en un amarratge de forma no autoritzada, cosa que comunicarà prèviament al titular de l'amarratge, que perdrà el seu dret d'ús preferent si és el responsable de la situació irregular de l'embarcació.
Article 17. Transmissions de titularitat d'amarratges i ancoratges
Es prohibeix expressament qualsevol transmissió de drets d'ús preferent d'amarratges o ancoratges entre particulars, ja que aquests són titularitat del Consell Insular de Menorca.
Qualsevol transmissió total o parcial de la propietat de les embarcacions adjudicatàries de fondeig, feta a partir de  01/09/2010, implicarà la pèrdua del dret de fondeig o amarratge. S’exceptuen les transmissions regulades pels articles 12 i 14 d’aquest reglament, i les que el titular del fondeig o amarratge passi a tenir el 100% de la propietat.
Igualment podrà implicar la pèrdua del dret de fondeig, la falta d’entrega de la fulla actualitzada d’assentament de l’embarcació, en un termini de dos mesos des del requeriment per part de l’associació.
En el cas de no comunicar el canvi de la titularitat de l'embarcació, el soci o sòcia perdrà el dret d'ancoratge/amarratge i la devolució de la quota d'ingrés.
En el cas que un titular desitgi cessar en l'ús de l'amarratge o ancoratge, el cedirà a l'associació perquè el posi a disposició dels interessats. El nou titular abonarà a l'associació en concepte de quota d'ingrés l'import proporcional a la quota d'ingrés, en funció del període de concessió restant, i actualitzat amb les variacions de l'IPC.

Fets tots els tràmits, l'associació abonarà a l'anterior propietari el 90% de la quota d'ingrés aportada pel nou titular i es quedarà amb el 10% restant en concepte de tràmits de gestió.
Article 18. Falta d'ús de l'amarratge/ancoratge o estat d'abandonament de l'embarcació
Quan un soci no empri l'amarratge o ancoratge, o la seva embarcació i/o amarratge/ancoratge estigui en evident estat d'abandonament, se l'instarà que justifiqui aquesta situació. En cas de no justificar fefaentment i per escrit aquesta situació i corregir-la, serà procedent donar-lo de baixa forçosa com a titular del dret d'ús preferent de l'amarratge o ancoratge i assignar l'esmentat amarratge o ancoratge a un nou peticionari seguint les llistes de millora i espera, segons el procediment establert en el present reglament.
Tanmateix, en aquest cas, al 90% que li correspondria a l'anterior propietari se li restaran les despeses de reparació de l'amarratge o ancoratge.
S'estableix un ús mínim dels llocs per a l'embarcació autoritzada de 25 dies a l’any. L'incompliment d'aquest requisit facultarà la Junta Directiva per iniciar el procediment de baixa forçosa, cosa que comunicarà per escrit al soci afectat.
Article 19. Pèrdua d'amarratge o ancoratge per impagament
Els usuaris d'amarratges/ancoratges tindran un termini de 30 dies per abonar els pagaments exigits per l'associació, tant els de primer establiment com els pagaments anuals derivats de l'aprovació del pressupost. Aquest termini començarà a computar­se des del dia següent al de la publicació de les quotes al tauler d'anuncis de l'entitat.
Transcorregut aquest període sense que l'usuari hagi abonat l'import exigit, se li notificarà per escrit i se li atorgarà un darrer termini de quinze dies. Si transcorregut aquest període de temps es manté el deute, automàticament, i sense nova comunicació escrita, perdrà el dret d'amarratge/ancoratge, que serà cobert pel següent peticionari de les llistes de millora i espera. En aquests casos, l'associació comunicarà la pèrdua del dret d'amarratge al Consell Insular en un termini de quinze dies.

Article 20. Càrrega i descàrrega
Tots els usuaris estaran obligats a efectuar les operacions de càrrega i descàrrega en el punt que s'assigni a l'efecte i l’hauran d'ocupar el temps mínim imprescindible i desallotjar-lo immediatament després de l’operació.
En tot cas, el repostatge de combustible es realitzarà sempre amb les màximes precaucions, evitant qualsevol vertit.
Queda expressament prohibit amarrar a l'esmentat punt de càrrega i descàrrega sense la permanència de tripulant a l'embarcació.
Article 21. Ús del bot comunitari
L'associació disposarà de varis bots per al trasllat terra - embarcació que hauran de retornar-se al lloc d'origen després de la utilització.
Article 22. Ús d'ancoratges lliures durant el temporal
En el cas de temporal, les embarcacions amarrades al moll podran ocupar ancoratges lliures. Tot açò sense cap cost, encara que hauran de retornar a l'amarratge adjudicat quan el temporal hagi amainat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
L'associació evitarà en tot cas qualsevol transmissió lucrativa d'amarratges i ancoratges.
La Junta Directiva vetllarà per la màxima transparència en les actuacions de l'associació, i per açò tot associat tindrà dret a demanar còpies de les actes de les sessions, de llistes d'associats, d'associats en llista d'espera i els comptes de l'associació.
Tots els càrrecs de l'associació s'emetran mitjançant rebuts domiciliats, a excepció de la quota d'ingrés, que el titular abonarà al compte de l'associació. S'evitarà, sempre que sigui possible, tot el fluix de diners en metàl·lic.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Assignació d'amarratges i ancoratges
En el moment de la concessió o autorització provisional dels drets d'amarratge i ancoratge per part de la Demarcació de Costes a favor del Consell Insular de Menorca, cap dels usuaris que fins ara els hagin gaudit podran acreditar o exigir cap dret davant la institució insular.
Hauran de reservar-se ancoratges per a les embarcacions dedicades a la pesca professional que pesquen amb base as Grau.
La resta d'amarratges s'assignaran pel procediment general establert en la disposició transitòria segona.
Com a pas previ a l'assignació dels amarratges i ancoratges, els candidats hauran d'aportar a l'associació un import de cinc euros, en concepte de despeses per la gestió documental i preparació de llistes, mitjançant ingrés en el compte de l'associació.
El pagament d'aquesta taxa no atorga la condició de soci d'aquesta associació, consideració que s'adquireix en el moment de l'adjudicació de l'ancoratge o amarratge, una volta pagats els imports exigits. Queden exclosos d'aquesta condició els fundadors de l'entitat, que perdran la condició de soci o sòcia en el cas de no obtenir amarratge o ancoratge, transcorreguts tres mesos des de la seva adjudicació.
L'assignació dels amarratges i ancoratges es realitzarà conforme a una puntuació de mèrits segons s'explica en la disposició següent.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
Barems
L'assignació d'amarratges/ancoratges es realitzarà segons el procediment següent:
1. S'atorgaran les puntuacions als demandants segons els paràmetres següents:
A. En funció de la propietat o lloguer de la seva residència en el nucli urbà des Grau,
segons plànols adjunt.
Propietat de la persona demandant o de la seva família .........................................  10
Lloguer de la persona demanant o d'un familiar seu ..............................................    8
Ni propietari ni llogater ...................................................................................................    2
*Documentació acreditativa: En el cas de la propietat nota simple registral o escriptura pública de compravenda; en el cas de lloguer contracte de lloguer.
B. En funció de l'afinitat entre la persona candidata demandant i la propietat/llogater.
Propietat, llogater o cònjuge ........................................................................................  10
Relació de 1r grau ..........................................................................................................   8
Relació de 2n grau ........................................................................................................    6
Major grau o sense afinitat ...........................................................................................   0
*Documentació acreditativa: Llibre de família o anàleg.
C. Ordre d'embarcació per família
1a embarcació .................................................................................................................  10
2a embarcació .................................................................................................................   5
3a embarcació .................................................................................................................  2
4a embarcació .................................................................................................................  1
*Documentació acreditativa: Documentació acreditativa de la propietat de l'embarcació i llibre de família o anàleg.
D. En funció del nombre de socis de l'associació de veïns des Grau dins del grup
familiar que hagin fet la sol·licitud i en funció de l'ordre d'entrada de l'esmentada
sol·licitud en el registre
1r soci ............................................................................................................................      10
2n soci ................................................................................................................................. 5
3r soci ............................................................................................................................        2
4t soci ................................................................................................................................... 1
No soci ................................................................................................................................. 0
*Documentació acreditativa: Llibre de família o anàleg.
E. En funció de l'afinitat entre la persona candidata demandant i el soci demandant =
propietat o cònjuge.
Propietat, llogater o cònjuge ........................................................................................  10
Relació de 1r grau ............................................................................................................. 8
Relació de 2n grau ........................................................................................................... 6
Major grau o sense afinitat .............................................................................................. 0
*Documentació acreditativa: Llibre de família o anàleg.
F. En funció de l'antiguitat com a soci/sòcia de l'associació de veïns des Grau.
Abans de 31/12/2008 .....................................................................................................  10
A partir d'1/01/2009 ........................................................................................................     5
No soci ............................................................................................................................      0
Documentació acreditativa: cap. Ho haurà de comprovar l’associació de veïns.
El càlcul dels punts serà la suma A + B + C + (D+ E + F) / 3
A aquests efectes, tindran la consideració de membres de l'associació de veïns des Grau i d’integrants d’un grup familiar així entès, els cònjuges o membres de parelles de fet legalment constituïdes així com els descendents i cònjuges o parelles de fet legalment constituïdes d'aquests descendents de qualsevol soci/sòcia de l'associació. L'antiguitat com a associat començarà a comptar des del moment que s'hagués donat d'alta el primer membre del grup familiar així entès.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Procediment de petició i adjudicació
1.  Les persones interessades en l'obtenció d'amarratge/ancoratge presentaran en el registre d'entrada tota la informació i documentació que creguin convenient, en virtut dels mèrits que s’hagin valorar. El període i termini de presentació d'aquests documents l'establirà la Junta Directiva mitjançant un anunci en el tauler d'anuncis i en els diaris locals i com a mínim serà de deu dies.
2.  Finalitzat el període de presentació de documents, la Junta disposarà de tres dies per acordar i ordenar per puntuació totes les sol·licituds presentades, i publicar la llista provisional en el tauler d'anuncis. Durant els cinc dies següents a la publicació, les persones interessades podran al·legar o presentar nova documentació.
3.  Transcorregut el termini del punt anterior, la Junta disposarà de tres dies per a la publicació definitiva de la llista de candidats, en ordre de puntuació de major a
menor. De la llista definitiva se'n donarà coneixement al Consell Insular de Menorca, com a entitat concessionària dels amarratges i ancoratges, i se li trametrà una còpia degudament acarada en el mateix termini de cinc dies. El Consell Insular de Menorca podrà formular objeccions en cas d'incompliment d'aquest reglament i l'associació haurà de rectificar el que s'assenyali.
4.   Transcorregut el termini establert en el punt 3, els candidats, en funció del seu ordre de puntuació, seleccionaran el lloc d'amarratge/ancoratge que els sigui d'interès. Les persones sol·licitants que fins a 31 de desembre de 2006 haguessin ocupat amarratge a terra forçosament hauran d’optar entre mantenir el mateix amarratge o elegir un nou ancoratge. En els casos d'igual puntuació, l'ordre de selecció s'obtindrà per sorteig, el qual serà públic.
5.   Feta la selecció d'amarratges i ancoratges per part dels candidats, en el període dels cinc dies següents, la Junta publicarà la llista de llocs definitivament adjudicats, en la qual figurarà el número d'amarratge/ancoratge, nom de l'adjudicatari, nom i matrícula de l'embarcació i import a abonar a la primera anualitat per despeses de constitució i funcionament. Aquesta llista serà tramesa al Consell Insular de Menorca per al seu coneixement.ANNEX AL REGLAMENT


 Formulari d'inscripció

Només podrà utilitzar-se un únic formulari per embarcació.
Les persones interessades a adquirir la condició de soci/sòcia hauran d'emplenar la sol·licitud amb el formulari següent.
El/la Sr./Sra. . ...............................................................................  , amb DNI .........................  , natural  de     ,  amb   domicili   a   …………………….. ……………… ...........  , amb telèfon ....................  i adreça de correu electrònic ......................................................................................  ............................................  ,
D'acord amb l'establert en els Estatuts i el Reglament de règim interior de l'associació Usuaris de Fondejos i Amarraments des Grau, sol·licita a la Junta Directiva un amarratge o ancoratge per a una embarcació d'eslora màxima de
...................  metres, així com el seu ingrés com a soci d'aquesta entitat. Als efectes
de justificar la seva relació amb es Grau, segons s'estableix en l'article 9 d'aquest reglament, aporta la documentació següent:

Així mateix, informa que és titular de ¡'embarcació següent:
MATRÍCULA_______________________ NOM____________________________
MARCA      /     MODEL     ___________________________ MOTOR____________
ESLORA _______    MÀNEGA  _______    PUNTAL  _________________________
TÍTOL      DE      PATRÓ      _____________________________________________
PÒLISSA DASSEGURANÇA NÚM. COMPANYIA__________________________
Adjunt còpia de la documentació següent: a - Fotocòpia del DNI o del NIF
- Nota de registre de la finca de residència de la zona, escriptura pública o, si s’escau, còpia del contracte de lloguer.
- Còpia del llibre de família, si escau.

- Certificació en què consta la data d'alta com a soci/sòcia de l'associació de veïns des Grau
- Acreditació de la inspecció tècnica del vaixell, si escau.
- Títol de propietat de ¡'embarcació amb el full de l'assentament corresponent del registre de la Capitania Marítima.
- Certificació o llicència de navegació
- Assegurança de responsabilitat civil vigent, que cobreixi els desperfectes sobre les instal·lacions i la resta d’embarcacions ancorades.
- Imprès de domiciliació bancària de les tarifes d'amarratge (banc i núm. de compte, amb els deu dígits) segons el model adjunt que figura a l'annex a aquestes normes.


Sr. president de l’associació Usuaris de Fondejos i Amarraments des Grau