Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

lunes, 12 de noviembre de 2012ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU
Benvolguts socis,
Segons l’acord de l’Assemblea General Ordinària del passat dia 9 de novembre i el Reglament per al procés Electoral,  es convoquen les eleccions a Junta Directiva de l’Associació.
El calendari comprèn l’exposició del Cens electoral, presentació de candidatures, reclamacions i eleccions previstes per al pròxim dia 1 de desembre, sempre que s’hagin presentat dues o més candidatures.
Poden trobar tota l’ informació  relativa a les mateixes a l’oficina del Carrer de l’Àngel nº 12-1º de Maó  de 9-13 hores.
Salutacions
El President de la Junta Directiva

-

REGLAMENT PER AL PROCÉS ELECTORAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU.


1. DISPOSICIONS GENERALS.


1. El present Reglament té per objecte regular el procediment electoral de l’Associació d’usuaris de Fondejos i Amarraments d’Es Grau, per a l'elecció de la Junta Directiva.

2. Les eleccions a Junta Directiva de l’Associació es regularan pel que estableixen els Estatuts de l’Associació i pel present Reglament Electoral.

3. Són òrgans electius de l’Associació, la Junta Directiva, en l'àmbit de les seves respectives competències.

4. L'elecció per a Junta Directiva de l’Associació serà acordada per l'Assemblea General de l’Associació que aprovarà la convocatòria amb tots els requisits que s’estableixin en el present Reglament Electoral.

Acordada per l'Assemblea la convocatòria d'eleccions, l'acord serà formalment executat pel President de l’Associació en els terminis establerts.

5. A partir d'aquest moment la Junta Directiva i el President de l’Associació es constituiran en Comissió Gestora, podent realitzar quants actes d'administració ordinària i de gestió siguin precisos per al compliment de les finalitats de l'Entitat.
La Comissió Gestora, garantirà la màxima difusió i publicitat de les convocatòries per a l'elecció de la Junta Directiva, així com del Reglament Electoral, a través dels mitjans que permetin conèixer la seva recepció.

6. Són requisits generals per ser membre de la Junta Directiva, sense perjudici de l'establert reglamentàriament els següents:


I. Ser major d’edat i estar en ple ús del drets civils.

II. No ser culpable en cap causa d'incompatibilitat establert legalment o en els Estatuts de l’Associació.

III. Ser soci de l’Associació, trobant-se inclòs en el Cens Electoral.
IV. Reunir els requisits específics propis definits en aquest Reglament.


2. NOMBRE DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.


La Junta Directiva estarà format per un mínim de SET membres, al capdavant de la qual hi haurà un President i de la qual formaran part, un Vicepresident, un Secretari, i un Tresorer.3. CALENDARI ELECTORAL.1. S'estableix el següent calendari electoral:
Dia 1º - Convocatòria d'eleccions. Publicació d'anunci i exposició del Cens Electoral. (S'inicia el termini de reclamacions al cens electoral).

Dia 7º - Fi del termini (19.00 hores) de reclamacions al cens electoral.
Dia 8º - Fi del termini (20.00 hores) de resolució per la Junta Electoral de les reclamacions al cens electoral.

Dia 9º - Inici del termini de presentació de candidatures a Junta Directiva.

Dia 11º - Fi del termini (19.00 hores) de presentació de candidatures i publicació de les candidatures presentades. Inici del termini de reclamació a les candidatures de Junta Directiva (20.00 hores). Elecció de Taula Electoral.
Dia 14º - Fi del termini de reclamació (19.00 hores) a les candidatures a Junta Directiva.
Dia 18º - Fi del termini (20.00 hores) per a la resolució per la Junta Electoral de les reclamacions a les candidatures a Junta Directiva. Proclamació definitiva de Candidats. S'inicia el termini de publicació i propaganda de les candidatures a Junta Directiva.

Dia 20º - Fi del termini (24.00 hores) de publicitat i propaganda de les candidatures a Junta Directiva.

Dia 22º - Elecció de la Junta Directiva de l’Associació (de 10.00 a 20.00 hores). Constitució de la Taula Electoral. Celebració d'elecció a Junta Directiva de l’Associació (de 10.00 a 20.00 hores). Finalització d'admissió del vot per correu (20.00 hores). Publicació dels resultats de la votació i comunicació dels mateixos a la Junta Electoral i proclamació provisional dels candidats electes a Junta Directiva de l’Associació. Inici del termini de reclamacions als resultats d'aquestes eleccions.

Dia 24º - Finalitza el termini (19.00 hores) de reclamacions a les votacions per a l'elecció a Junta Directiva de l’Associació.
Dia 26º - Fi del termini (20.00 hores) per a la resolució de les reclamacions a les votacions a l'elecció a Junta Directiva.
Dia 28º - Proclamació, per la Junta Electoral, de la candidatura electa com a nova Junta Directiva de l’Associació. Finalitza el procés electoral.


2. La recepció dels documents o escrits, bé siguin de reclamacions o de presentació de candidatures al fet que es refereix el present Calendari electoral, la convocatòria i el reglament electoral, haurà d'efectuar-se abans de l'hora assenyalada a aquest efecte, del dia indicat en el calendari electoral, al domicili de l’Associació. En cas de no establir-se específicament, aquesta hora seran les 19.00 hores.


4.COMPOSICIÓ DEL CENS ELECTORAL


1. El Cens Electoral comprèn la relació nominal i individualitzada dels socis que segons els Estatuts de l’Associació reuneixen la condició d'elector i elegible, sempre que reuneixin les condicions exigides per a tal condició en el moment de la convocatòria de les eleccions.

2. Seran electors i elegibles per a la Junta Directiva de l’Associació:
Els socis, que com a tal tinguin la seva condició per ser majors d'edat i estiguin al corrent de les seves obligacions com a socis en relació a la quota social establerta.

3. Serà condició necessària per exercitar els drets com a elector i elegible, figurar en el cens electoral, en les condicions i amb els requisits que s'estableix en el present Reglament.
4. El dret de sufragi és personal, no admetent-se la representació per al procediment de votació.


5. LA JUNTA ELECTORAL.


1. El procés electoral a Junta Directiva de l’Associació serà dirigit, amb les atribucions i competències que s'estableixen en aquest Reglament, per una Junta Electoral.
2. La Junta Electoral estarà composta per tres membres titulars i tres suplents, d’entre els socis que es presentin voluntaris o triats per sorteig. Els elegits es distribuiran els càrrec de president, secretari i vocal. En cas de no haver-hi acord, el president serà la persona de més edat, i nomenarà els càrrecs dels altres dos membres.

3. Els membres de la Junta Electoral no podran figurar com a candidats a la Junta Directiva.
4. La Junta Electoral controlarà tot el procés electoral i tindrà competència per conèixer i resoldre les qüestions que es produeixin sobre el cens electoral, presentació i proclamació de candidats, així com decidir sobre qualsevol altra qüestió que afecti directament a la celebració de les eleccions i als seus resultats.

Correspon així mateix a la Junta Electoral, comprovar les actes d'elecció emeses, els resultats i quanta documentació li sigui remesa per la Taula Electoral.
5. Els acords de la Junta Electoral, s'adoptaran per votació dels seus membres i per majoria simple.

6. La Junta Electoral es constituirà el mateix dia de la convocatòria d'eleccions i es dissoldrà una vegada conclòs el procés electoral a Junta Directiva de l’Associació.


6. PRESENTACIÓ I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS.


1. Els qui desitgin presentar-se a membres de la Junta Directiva, hauran de reunir les condicions que s'estableixen en aquest Reglament, abans de l'hora i dia assenyalat a aquest efecte en el calendari electoral.

2. Les candidatures a la Junta Directiva es presentaran per escrit dirigit a la Junta Electoral, de forma col·legiada en llistes tancades, en el qual es contindrà el noms i cognoms, acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I. de cadascun dels integrants.
3. La Junta Electoral publicarà les candidatures presentades i seguirà el procés electoral d'acord amb el calendari aprovat.


7. CONFLICTES, IMPUGNACIONS I RECLAMACIONS.1.Correspon a la Junta Electoral, adoptar els acords i prendre les decisions relatives al procés electoral i al de votacions.

Totes les decisions adoptades tindran caràcter executiu, sense que les reclamacions que s'interposin contra els seus actes, suspenguin l'eficàcia i executivitat de les mateixes.

2. Correspon a la Taula Electoral, adoptar les decisions relatives als processos de votació, sense perjudici de les reclamacions que puguin presentar-se contra les seves decisions.

3. Contra les decisions de la Taula podran interposar-se reclamació davant la Junta Electoral.

4. En aquelles qüestions que poguessin suscitar-se en relació amb el procés electoral i el de les votacions, que no estiguin específicament previstes en el present Reglament, s'estarà al que, amb caràcter interpretatiu, decideixi la Junta Electoral, que vindrà obligada a adoptar les resolucions dins del termini assenyalat en el Calendari Electoral.

5. Les reclamacions i recursos només podran interposar-se pels socis de l’Associació.
6. Les resolucions dictades per la Junta Electoral de l’associació com a conseqüència de les reclamacions i recursos interposats davant aquest òrgan, seran publicades en els taulers d'anuncis de l’Associació, sense perjudici de la corresponent notificació als interessats.

7. Els sobres dels vots que es vagin rebent seran custodiats pel Secretari de la Junta Electoral, sense obrir ni manipular, fins al moment de la votació. Conclosa aquesta, el President de la Taula Electoral, procedirà a comprovar els sobres de vots per correu que hagin estat lliurats.

8. El President comprovarà si algun elector pretén efectuar més d'una vegada l'exercici del seu vot; en cas afirmatiu, els sobres es tindran per nuls. Comprovats aquests extrems, s'anotarà el nom d'elector en la llista numerada de votants, introduint el sobre que contingui la papereta de vot en l'urna corresponent.

9. En el vot per correu es garantirà la personalitat o acreditació del que vota mitjançant el sistema de doble sobre:

I. Sobre A: Dirigit a la Taula Electoral de l’Associació. El remitent indicarà: Nom, cognoms, domicili i localitat, havent d'introduir en el mateix sobre una còpia del D.N.I. compulsada dins dels quinze dies anteriors a la data de la votació.
II. Sobre B: Que haurà de ser de grandària inferior al sobre A. En ell s'indicarà: Vot per a l’elecció de la Junta Directiva de l’Associació.

6. L'elector introduirà la papereta de vot corresponent a la candidatura de Junta Directiva de la seva preferència en el sobre B, tancant-ho i introduint aquest, dins del sobre A al costat de la documentació anteriorment detallada.8. TAULA ELECTORAL


1. Per a l'elecció a la Junta Directiva de l’Associació, es constituirà una Taula Electoral. Els membres d'aquesta Taula no podran ser candidats a membres de la Junta Directiva.

2. La Taula Electoral per a l'elecció a Junta Directiva de l’Associació, estarà constituïda per la mateixa Junta Electoral o bé, per tres vocals que hagi designat, d’entre els socis que no figurin a cap candidatura. Serà President d'aquesta Taula Electoral el membre de major edat i Secretari el de menor edat. En el mateix acte seran nomenats tres suplents amb les mateixes característiques.

3. La Taula Electoral es constituirà mitja hora abans de l'inici de les votacions i romandrà en funcions fins que es signi l'acta corresponent a l'escrutini de les votacions. Per quedar constituïda hauran d'estar presents tots els seus membres i, en absència d’ells, els suplents.

4. Podran formar part de la Taula, en qualitat d'interventors, un representant de cada candidatura. Les decisions de la Taula, seran per majoria simple, tenint el President vot de qualitat.

5. Si es produís alguna reclamació relativa al desenvolupament de la votació o a l'escrutini, la Taula resoldrà sobre la mateixa, consignant en acta les raons que hagin motivat aquella decisió.

6. El vot s'efectuarà mitjançant papereta, havent d'introduir en el sobre la papereta amb la candidatura de la seva preferència d'entre les candidatures presents. No es tindran per vàlids els vots en què es produeixin ratllades o esmenes, o que no s’ajustin al previngut.

7. Existirà una urna on es dipositaran els vots corresponents i la votació s'efectuarà el dia assenyalat en el calendari electoral, des de les 10.00 a les 20.00 hores.
8. Cada elector haurà d'acreditar la seva personalitat amb la presentació del D.N.I. o un altre document oficial anàleg que ho identifiqui. El Secretari de la Taula, anirà relacionant els electors que vagin votant, indicant els seus noms i D.N.I.

9. A l'hora fixada per a la finalització de la votació, el President de la Taula Electoral anunciarà en veu alta que va a concloure la votació i preguntarà si algun dels presents no ha votat encara i admetrà el vot dels mateixos que no ho haguessin emès i estiguin en el local, no permetent entrar a ningú més. Seguidament procediran a votar els Vocals, Interventors i, finalment el President de la Taula, sempre que els mateixos tinguin condició d’electors.

Posteriorment, es procedirà a comptabilitzar els vots per correu i es donarà per finalitzada la votació. El President declararà tancada la mateixa i començarà l'escrutini. S'aniran anotant per separat els vots vàlids, els nuls i els en blanc.
10. El President, Secretari, Vocals i Interventors, signaran les llistes numerades de votants, al marge de tots els seus plecs i, immediatament sota l'últim nom escrit.
11. En el cas que es presentés una única candidatura a Junta Directiva, no es celebrarà cap votació, es nomenarà la junta per aclamació.


No hay comentarios:

Publicar un comentario