Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

jueves, 7 de marzo de 2013

ACTA ASSEMBLEA 09/11/2012ESBORRANY DE L'ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU. 

A Maó a les 20 hores del dia 9 de novembre de 2012, a la Seu del Consell Insular de Menorca es reuneixen  en segona convocatòria els socis de l’Associació en Assemblea General Ordinària, a la que han estat  degudament convocats. L’assistència és de 49 socis, 6 d’ells representats. S’entrega a cada assistent un exemplar dels comptes i pressupostos. Els punts a tractar són els que  figuren a l’Orde del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 28 d’octubre de 2011.
2. Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
3. Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2011
4. Informació dels estats de comptes a 31/10/2012.
5. Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2013 i fixar les quotes per l’exercici 2013.
6. Aprovar la convocatòria d’eleccions pel dia 1 de desembre de 2012, les votacions es realitzaran a la caseta d’Es Grau de 16-19 hores, constituir la Junta Electoral.  
7. Precs i suggeriments
El President  llegeix  l’ordre del dia i s’adopten els següents acords:
 1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 28 d’octubre de 2011.
Es llegeix i aprova l’acta anterior per majoria.
 1. Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
El president llegeix la Memòria que es aprovada per majoria.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS: EXERCICI 2012
 1. DEMARCACIÓ DE COSTES
CONCESSIÓ
-          EL MES DE FEBRER ES VA ENCARREGAR A L’EMPRESA FOA  AMBIENTAL UN ESTUDI QUE ES VA PRESENTAR A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT REFERENT A LES REPERCUSSIONS AMBIENTALS DEL PROJECTE.  EL COST D’AQUEST ESTUDI VA SER DE 2.773 EUROS. VA SER SOL.LICITAT PER LA DEMARCACIÓ DE COSTES PER PODER SEGUIR AMB LA TRAMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ.
-          EL MES DE MAIG VÀREM PRESENTAR UN ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER SOBRE INVERSIONS, DESPESES E INGRESSOS.
-          EL MES DE JULIOL ES VA SOL.LICITAR LA SUBROGACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ EN  NOM DEL CONSELL INSULAR EN LA SOL.LICITUD DE LA CONCESSIÓ.
-          EN EL MES DE SETEMBRE LA DEMARCACIÓ DE COSTES VA ENVIAR I DESPRÉS ES VAREN PUBLICAR ELS ANUNCIES PEL TRÀMIT DE L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA SOL.LICITUD DE LA CONCESSIÓ EN EL DIARI MENORCA I EL BOIB.
AUTORITZACIÓ DEMARCACIÓ DE COSTES
-          EN RELACIÓ A L’ AUTORITZACIÓ PER L’EXERCICI 2012  PER L’OCUPACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DESMUNTABLES ES VA REBRE LA RESOLUCIÓ EL DIA 21/6/2012. AQUESTA AUTORITZACIÓ ESTÀ VIGENT FINS EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2012.  ES VA PAGAR EL CANON DE 10.726 EUROS.
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ CALA TAP I ES PUNTET PER LA CASETA DELS MARINERS
-          VÀREM PRESENTAR LA SOL·LICITUD EL MES DE MARÇ.
-          EL MES DE MAIG VÀREM PRESENTAR UNA MEMÒRIA DE LA INSTAL.LACIÓ AMB PRESSUPOST, FOTOS DE LA ZONA I  VÀREM PAGAR UNA FIANÇA.
 1. SOL.LICITUD DE MILLORES, NOVES SOL.LICITUDS I RENÚNCIES
- DIA 2 DE ABRIL DE 2012 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA QUE ES VA REALITZAR LA NOVA BAREMACIÓ PER LES SOL·LICITUDS DE MILLORA I LES NOVES SOL·LICITUDS, I ES VAN ADJUDICAR ELS FONDEJOS DISPONIBLES DESPRÈS DE LES RENUNCIES. 
HI VA HAVER 19 CANVIS PER MILLORES,  ABANS DE 30 DE MARÇ DE 2012 HI VA HAVER 6 RENÚNCIES (2 PER DEFUNCIÓ)  ELS HI VÀREM TORNAR EL PREU CORRESPONENT MENYS L’IMPORTE PER DESPESES I  DESPRÉS DEL MES DE MARÇ HI VA HAVER 3 RENÚNCIES MES QUE ES PAGARAN SI S’ADJUDICAN A NOUS SOCIS L’ANY QUE VE. DESPRÉS DE LES MILLORES VÀREM FER 3 NOVES ADJUDICACIONS I AL FINAL  VÀREM DEIXAR 14 FONDEJOS PER TRÀNSITS MÉS 3 QUE VÀREN RENUNCIAR, EN TOTAL 17 FONDEJOS EN TRÀNSIT.
 1. RESULTATS DE L’EXERCICI
-RESULTATS EXERCICI:  S’ADJUNTEN ELS BALANÇOS DEL EXERCICIS 2011 i 2012 (FINS 31 D’OCTUBRE)  I PROPOSTA DE PRESSUPOST PER 2013.
INGRESSOS PER TRÀNSITS: 15.594 EUROS ///  EN EL 2011: 10.290 €
DESPESES MARINERS (SOUS, SEG. SOCIAL, COMBUSTIBLE, VESTUARI)=  11.389’09  EUROS
BENEFICI LLOGUERS TRÀNSIT: 4.204’91 EUROS
HEM TINGUT  188 LLOGUERS DE FONDEJOS PER BARQUES EN TRÀNSIT, DES DE PRINCIPIS DE JUNY A FINS A OCTUBRE.
 1. VARIS:
-          DIA   3 DE MAIG 2012 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA PER DECIDIR SOBRE DIVERSOS TEMES EN RELACIÓ A LA POSTA EN MARXA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ,  LA COMPRA DE LA CASETA DE LLENYA,  LA CONVERSIÓ DE AMARRAMENTS INDIVIDUALS EN FAMILIARS SOL·LICITATS, EL PREUS DEL TRÀNSITS, LA CONTRACTACIO DEL DOS MARINERS DESPRÈS DE LES ENTREVISTES REALITZADES ETC.
-DIA  8 DE JUNY DE 2012  VAN COMENÇAR ELS DOS MARINERS FINS DIA 30 DE SEPTEMBRE DE 2012. EN LLUIS PEREZ VA AJUDAR A DESMONTAR EL PANTALÀ SEGONS ENS DEMANA DEMARCACIÓ DE COSTES A L’AUTORITZACIÓ DE CADA ANY.
- DIA 30 D’ OCTUBRE DE 2012 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA PER PREPARAR L’ASSEMBLEA GENERAL.
PROJECTES DE FUTUR
1.RENOVACIO JUNTA DIRECTIVA
Totes les presentacions de documents, comprovació del Cens etc.  s’han de fer a l’oficina del  Carrer Angel 12-1º de Maó.
-Exposició Cens Electoral (tots els socis)
-Presentació de Candidatures
-Votacions dia 1 de desembre 2012 si hi ha mes d’una candidatura.
2.FORMULARIS PER RECLAMACIONS A L’ASSEGURANÇA
3. POSSIBILITAT DE CANVI D’INSTAL.LACIÓ ALS FONDEJOS EN RODA A ACER INOXIDABLE, (PRESSUPOST SERVISUB).

 1.  Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2011
S’expliquen el comptes de l’any 2011, les despeses i ingressos i els resultats. S’aproven per majoria.
 1. Informació dels estats de comptes a 31/10/2012.
S’explica el resultat provisional per l’exercici 2012 a 31 d’octubre.
 1. Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2013 i fixar les quotes per l’exercici 2013.
S’explica l’aplicació del pressupost de l’exercici 2012 i es presenta el pressupost per l’exercici 2013 i les quotes de 60 euros per metre d’eslora. S’aprova per majoria.
 1. Aprovar la convocatòria d’eleccions pel dia 1 de desembre de 2012, les votacions es realitzaran a la caseta d’Es Grau de 16-19 hores, constituir la Junta Electoral.  
El Tresorer explica el procés electoral per l’elecció dels membres de la Junta Directiva.  S’aprova la convocatòria d’eleccions.
S’acorda incloure en l’ordre del dia la modificació de  l’article 15.1  dels Estatuts, que quedarà redactat de la següent manera:  “Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys”.  Aquesta modificació es aprovada per més de 2/3 de vots dels socis assistents.
 1.  Precs i suggeriments
-S’aprova per unanimitat la pròrroga tàcita dels contractes de cessió d’ús temporal de fondejos i amarraments signats pels socis.
-Es consulta la possibilitat de contractar una assegurança per al pantalà. Es decideix sol.licitar a la companyia asseguradora quins riscos cobrirà i que la Junta Directiva decideixi sobre la seva contractació.
-Es recorda l’obligació d’informar quan no s’emprin els fondejos perquè es puguin llogar.
-Es far constar la petició d’un soci d’ampliar la cobertura de la pòlissa d’assegurança existent per cobrir accidents en la càrrega i descàrrega o altres.  Se decideix per majoria no ampliar la cobertura degut principalment a l’increment del cost de l’ assegurança i per tant de la quota anual dels socis. A més l’Associació no té la Concessió de la zona del Moll.
-Es far constar la petició d’un altre soci que demana que una vegada adjudicats els fondejos, per als socis que demanin una millora es modifiqui uns dels paràmetres per realitzar les noves baremacions, en concret l’apart F de la disposició transitòria segona del Reglament de Règim Interior, i no es tinguin en compte l’antiguitat com a soci de l’Associació de Veïns d’Es Grau si no l’antiguitat com a soci de l’Associació de Fondejos. De manera que qualsevol soci pugui arribar a tenir 40 punts.
El President diu que s’havia redactat d’aquesta manera per donar suport a l’Associació de Veïns d’Es Grau. Després de diverses intervencions es decideix per majoria amb més de 2/3 de vots dels socis assistents incloure a l’ordre del dia la modificació l’apart F de la disposició transitòria segona del Reglament de Règim Interior, que quedarà redactat de la següent manera:
F. En funció de l’antiguitat com a soci/sòcia de l’Associació de Veïns d’Es Grau, a comptar en el moment de la baremació.
Més de dos anys .........................................................................10
Dos anys o menys.........................................................................5
No soci.........................................................................................0
A més s’afegeix el punt següent:
G. En cas d’igualtat de punts, i a partir del dia 01/01/2013 a les llistes de millora i llistes d’espera,  l’ordre de preferència vindrà determinada per l’antiguitat de la petició. I si persisteix l’empat entre vàries peticions, es resoldrà per sorteig.

-Un soci demana la possibilitat de reduir les comissions de la Banca March, un membre de la Junta Directiva informa que es negociarà amb el Banc o es cercaran altres opcions. 
-Un soci suggereix instal·lar al pantalà unes guardes blanques i vermelles i un cartell que informi del temps màxim de 5 minuts per càrrega i descàrrega. 
-Un soci demana la manera de delimitar la zona de fondeig, per exemple posant 3 boies d’entrada. El Vicepresident explica que no es pot ampliar la làmina d’aigua autoritzada per la Demarcació de Costes. A més tenim els mariners que realitzen el treball de vigilància.
-Un altre soci consulta sobre l’horari dels mariners i la possibilitat d’utilitzar la zona de Tamarindos per deixar les Zodiacs dels iots.  El Vicepresident li explica que estava previst en el projecte original, però la Demarcació de Costes no ho va acceptar.
Es fa constar que l’ordre del dia d’aquesta Assemblea ha estat modificat i ha quedat com segueix a continuació:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 28 d’octubre de 2011.
2. Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
3. Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2011
4. Informació dels estats de comptes a 31/10/2012.
5. Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2013 i fixar les quotes per l’exercici 2013.
6. Aprovar la convocatòria d’eleccions pel dia 1 de desembre de 2012, les votacions es realitzaran a la caseta d’Es Grau de 16-19 hores, constituir la Junta Electoral.  
7. Precs i suggeriments
8.  Modificació de  l’article 15.1  dels Estatuts, que quedarà redactat de la següent manera:  “Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys”. 
9. Modificació l’apart F de la disposició transitòria segona del Reglament de Règim Interior, que quedarà redactat de la següent manera:
F. En funció de l’antiguitat com a soci/sòcia de l’Associació de Veïns d’Es Grau, a comptar en el moment de la baremació.
Més de dos anys .........................................................................10
Dos anys o menys.........................................................................5
No soci......................................................................................... 0
A més s’afegeix el punt següent:
G. En cas d’igualtat de punts, i a partir del dia 01/01/2013 a les llistes de millora i llistes d’espera,  l’ordre de preferència vindrà determinada per l’antiguitat de la petició. I si persisteix l’empat entre vàries peticions, es resoldrà per sorteig.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’acaba la reunió a les 21:30 hores del dia assenyalat a l’encapçalament.
El President                                                        El Secretari


No hay comentarios:

Publicar un comentario