Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

lunes, 1 de diciembre de 2014

Acta Assemblea del dia 21 de novembre de 2014



ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU.
A Maó a les 20 hores del dia 21 de novembre de 2014, a la Seu del Consell Insular de Menorca es reuneixen  en segona convocatòria els socis de l’Associació en Assemblea General Ordinària, a la que han estat  degudament convocats. L’ assistència és de 40 socis,  6  d’ells representats.  S’entrega a cada assistent un exemplar dels comptes i pressupostos. Els punts a tractar són els que  figuren a l’Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 15 de novembre de 2013.
2. Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
3. Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2013
4. Informació dels estats de comptes a 31/10/2014
5. Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2015 i fixar les quotes per l’exercici 2015
6. Precs i suggeriments
El President  llegeix  l’ordre del dia i s’adopten els següents acords:
1.       Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 15 de novembre de 2013.
Es llegeix i aprova l’acta anterior per majoria.
2.       Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
El president llegeix la Memòria que es aprovada per majoria.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS: EXERCICI 2014
I.                    DEMARCACIÓ DE COSTES
CONCESSIÓ: LA DEMARCACIÓ DE COSTES SEGUEIX AMB LA TRAMITACIÓ, DE MOMENT NO TENIM MÉS INFORMACIÓ
AUTORITZACIÓ DEMARCACIÓ DE COSTES :
VAREM PRESENTAR LA SOL.LICITUD DE L'AUTORITZACIÓ A COSTES PER UN TERMINI DE 4 ANYS INCLOENT LA CASETA DE LLENYA EN EL MES DE DESEMBRE 2013.
VAN REBRE L’AUTORITZACIÓ DE L’ANY 2014 EL DIA 9/7/2014  PERÒ NO ENS VAN AUTORITZAR LA CASETA.  VAN PAGAR EL CANON DE 10.726’66 €.
EN RELACIÓ A LA CASETA DE LLENYA, DESPRÉS D’UNA REUNIÓ MANTINGUDA AMB LA DEMARCACIÓ DE COSTES, PRESENTAREM  LA SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE LA CASETA COM A PUNT D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I NO COM A MAGATZEM PELS MARINERS COMO HAVÍEM FET FINS ARA.
II.                  SOL.LICITUD DE MILLORES, NOVES SOL.LICITUDS I RENÚNCIES
- DIA 19 DE MARÇ DE 2014 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA QUE ES VAR  REALITZAR LA NOVA BAREMACIÓ PER LES SOL·LICITUDS DE MILLORA I LES NOVES SOL·LICITUDS,  I ES VAN ADJUDICAR ELS FONDEJOS.
 HI VA HAVER 16 CANVIS PER MILLORES, 4 NOVES ADJUDICACIONS I 5 RENUNCIES (ALS QUALS ELS HI VÀREM TORNAR EL PREU CORRESPONENT MENYS LES DESPESES). HEM TINGUT 22 FONDEJOS PER TRÀNSITS.
TAMBÉ ES VA DECIDIR MANTENIR ELS PREUS DELS FONDEJOS EN TRÀNSIT.
-DIA 19 DE JUNY DE 2014 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA QUE ES VAN AUTORITZAR DIVERSOS CANVIS DE EMBARCACIONS I CONVERTIR UN FONDEIG INDIVIDUAL EN FAMILIAR.
-DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2014 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA PER PREPARAR AQUESTA ASSEMBLEA GENERAL.
III.                RESULTATS DE L’EXERCICI
-RESULTATS EXERCICI:  S’ADJUNTEN ELS BALANÇOS DEL EXERCICI 2013  I DEL 2014 FINS 31 D’OCTUBRE,  L’APLICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014  I LA PROPOSTA DE PRESSUPOST PER 2015.
EXERCICI 2014
INGRESSOS PER TRÀNSITS 2014: 15.142’48 EUROS ///  EN EL 2013: 13.633’67 € (DIFERÈNCIA DE 1.508’81 € MES RESPECTE AL 2013)
DESPESES MARINERS (SOUS, SEG. SOCIAL, COMBUSTIBLE, VESTUARI)=  13.804’44  EUROS
BENEFICI LLOGUERS TRÀNSIT: 1.338’04 EUROS
HEM TINGUT  227  LLOGUERS DE FONDEJOS PER BARQUES EN TRÀNSIT, DES DE PRINCIPIS DE JUNY A FINS A FINALS D’OCTUBRE.

IV.                RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT CIVIL
EN RELACIÓ A LA DEMANDA PRESENTADA PER UN SOCI PER RESPONSABILITAT CIVIL PER DAYS I PERJUDICIS,  ES VA CELEBRAR EL JUDICI I VA ACABAR AMB UNA SENTÈNCIA JUDICIAL FAVORABLE A L’ASSOCIACIÓ AMB CONDEMNA EN COSTES PER EL DEMANDANT. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.       Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2013
S’expliquen el comptes de l’any 2013, les despeses, ingressos i els resultats.

  S’aproven els Comptes per majoria.
4.       Informació dels estats de comptes a 31/10/2014.
S’explica el resultat provisional per l’exercici 2014 a 31 d’octubre. S’expliquen les diverses despeses i les diferències amb el pressupost que havíem previst. Està previst reduir el cost del telèfon donant de baixa la línia addicional d’Internet.
 El total de despeses corrents és de 65.183’25 € i el total de ingressos corrents és de 76.074’74 €,  per tant el resultat de l’activitat és d’un benefici de 10.891’49 €.

5.       Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2015 i fixar les quotes per l’exercici 2015.
Es presenta el pressupost per l’exercici 2015. La Junta directiva proposa mantenir  les quotes de 60 euros per metre d’eslora i no baixar-les, per tenir un romanent per a qualsevol imprevist que pogués sorgir.  
S'explica que en el cas de renúncia, segons es regula el Reglament,  la devolució de la part proporcional del import de la quota d'ingrés es realitzarà a través de la quota d'entrada d'un nou soci. En aquests moments comptem amb 23 fondejos disponibles i tres noves sol·licituds.
Un soci suggereix que el cost d’instal·lació i retirada de fondejos i pantalà és molt alt i que hauríem de sol·licitar altres pressupostos.  El president explica que l’empresa Servisub treballa molt bé i amb moltes garanties, durant els últims anys no han augmentat el cost. De totes formes es poden demanar altres pressupostos.
S’aprova el pressupost i les quotes per majoria.
6.       Precs i suggeriments
-El president explica que al mariner Lluis Pérez aquest any li hem hagut de fer un contracte de   fix discontinuo.
-Un soci explica que hi ha una barca en el moll massa gran, que fa nosa a les altres.  El president diu que quan fem les adjudicacions per millora mirarem si la podem recol.locar.
-Un soci suggereix posar les defenses del pantalà blanques i vermelles perquè es vegi que és zona de Càrrega i descàrrega. El president diu que demanarem si n’hi ha i es poden anar canviant poc a poc perquè són molt cares.
-El mateix soci diu que seria convenient que el mariners tinguessin un Walkie Talkie amb la freqüència dels  yates pel lloguer de fondejos en trànsit.
-Un soci demana que s’instal·lin tots els cartells en les zones de càrrega i descàrrega.  El president diu que està previst per l’any vinent.
-Un soci demana què fer si una barca no està ben amarrada. El president diu que la solució es cridar a  la Demarcació de Costes.
-La Junta confirma que aquest estiu l’empresa que gestionava el salvament tenia dos amarraments en trànsit, segons els dies de la setmana i que l’empresa que gestiona les boies de l’Illa den Colom  tenia un amarrament.
-Un altre soci recorda els problemes amb les barques grises de rems. Està previst canviar els rems.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’acaba la reunió a les 21 hores del dia assenyalat a l’encapçalament.
El President                                                        El Secretari


No hay comentarios:

Publicar un comentario