Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

sábado, 30 de noviembre de 2013

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE 15 / 11 / 2013ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU. 


A Maó a les 20 hores del dia 15 de novembre de 2013, a la Seu del Consell Insular de Menorca es reuneixen  en segona convocatòria els socis de l’Associació en Assemblea General Ordinària, a la que han estat  degudament convocats. L’ assistència és de 32   socis,  8   d’ells representats.  S’entrega a cada assistent un exemplar dels comptes i pressupostos. Els punts a tractar són els que  figuren a l’Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 9 de novembre de 2012.
2. Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
3. Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2012
4. Informació dels estats de comptes a 31/10/2013
5. Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2014 i fixar les quotes per l’exercici 2014
6. Precs i suggeriments
El President  llegeix  l’ordre del dia i s’adopten els següents acords:
1.       Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 9 de novembre de 2012.
Es llegeix i aprova l’acta anterior per majoria.
2.       Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
El president llegeix la Memòria que es aprovada per majoria.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS: EXERCICI 2013
I.                    JUNTA DIRECTIVA:
EN RELACIÓ A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA, HI VA HAVER UNA ÚNICA CANDIDATURA I PER TANT NO ES VAN REALITZAR LES ELECCIONS, SEGONS DIU L’ ART. 8.11 DEL REGLAMENT.
ELS CÀRRECS SÓN ELS SEGÜENTS: Juan Fullana Coll-President, Juan Pons Riera-Vicepresident,  Lorenzo Pons Camps- Secretari, Jesús Camps Socías-Tresorer, Juana Mª Mora Sureda-Vocal, Roser Perelló Tur- Vocal y Juan Pablo Linares Pou-Vocal.
II.                  DEMARCACIÓ DE COSTES
CONCESSIÓ: LA DEMARCACIÓ DE COSTES SEGUEIX AMB LA TRAMITACIÓ DE LA CONCESSIÓ.  
AUTORITZACIÓ ANUAL : VAN REBRE L’AUTORITZACIÓ DE L’ANY 2013 EL DIA 2/7/2013 I VAN PAGAR EL CANON DE 10.726 €
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ CALA TAP PER LA CASETA DELS MARINERS: VAREM PRESENTAR LA SOL·LICITUD EL MES DE GENER 2013 I DIA 20/6/2013 VAN REBRE LA DENEGACIÓ, A LA QUAL VÀREM PRESENTAR AL·LEGACIONS I NO HEM REBUT RESPOSTA.
III.                SOL·LICITUD DE MILLORES, NOVES SOL·LICITUDS I RENÚNCIES
- DIA 21 DE MARÇ ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA QUE ES VA  REALITZAR LA NOVA BAREMACIÓ PER LES SOL·LICITUDS DE MILLORA I LES NOVES SOL·LICITUDS.
- DIA 27 DE MARÇ ES VA CELEBRAR UNA ALTRE REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA QUE ES VA REALITZAR UN SORTEIG PER PODER ADJUDICAR ELS AMARRAMENTS SOL·LICITATS EN LES MILLORES. FINALMENT HI VA HAVER:
3 RENÚNCIES (ALS QUALS ELS HI VÀREM TORNAR EL PREU CORRESPONENT MENYS LES DESPESES), 4 CANVIS PER MILLORA,  3 NOVES ADJUDICACIONS I VÀREM DEIXAR 15 FONDEJOS PER TRÀNSITS.
IV.                RESULTATS DE L’EXERCICI
-RESULTATS EXERCICI:  S’ADJUNTEN ELS BALANÇOS DEL EXERCICIS 2012  I FINS 31 D’OCTUBRE DE 2013, APLICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013  I PROPOSTA DE PRESSUPOST PER 2014.
INGRESSOS PER TRÀNSITS 2013: 13.633 EUROS ///  EN EL 2012: 15.594 € (DIFERÈNCIA DE 1.961 € MENYS RESPECTE AL 2012)
DESPESES MARINERS (SOUS, SEG. SOCIAL, COMBUSTIBLE, VESTUARI)=  13.182’49  EUROS
BENEFICI LLOGUERS TRÀNSIT: 450’51 EUROS
HEM TINGUT  197  LLOGUERS DE FONDEJOS PER BARQUES EN TRÀNSIT, DES DE PRINCIPIS DE JUNY A FINS A OCTUBRE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.       Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2012
S’expliquen el comptes de l’any 2012, les despeses, ingressos i els resultats.
S'explica que a finals de l'estiu del 2012 hi va haver dues barques que es van deixar anar pel mal temps i un problema amb els grillets i van patir uns cops. Com que la franquícia de l'assegurança és de 1.000 euros no es va poder cobrir amb l'assegurança i l'Associació va haver de pagar les dues reparacions, una de 283 € que es va pagar en l'any 2012 i una altra de 1.009 €  que es va pagar a principis del 2013.
  S’aproven els comptes per majoria.
4.       Informació dels estats de comptes a 31/10/2013.
S’explica el resultat provisional per l’exercici 2013 a 31 d’octubre. S’expliquen les diverses despeses. Referent als mariners,  aquest any el sou del mariner Lluis Pérez ha estat una mica més alt i ha assumit més gestions que abans realitzava el president.
 El total de despeses corrents és de 62.866’56 € i el total de ingressos corrents és de 76.586’93 €,  per tant el resultat de l’activitat és d’un benefici de 13.720’37 €.


5.       Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2014 i fixar les quotes per l’exercici 2014.
Es presenta el pressupost per l’exercici 2014. La Junta directiva proposa mantenir  les quotes de 60 euros per metre d’eslora.  
Un soci demana perquè no baixem les quotes si tenim benefici. El president explica que mai sabem el que pot passar i és millor mantenir un remanent que haver de demanar una derrama.
Un altre soci comenta que la factura de la instal·lació i retirada de fondejos és molt alta i s'hauria negociar. El president explica que Servisub és una empresa que treballa molt bé, amb moltes garanties i ens solucionen qualsevol problema ràpidament. Durant tots aquests anys no han augmentat el cost de la instal·lació  i retirada dels fondejos.
Un soci demana si podríem reduir la franquícia de 1.000 € de l'assegurança. Es podria demanar però la prima anual segurament augmentaria. Durant l'any 2013 per exemple no hem tingut cap sinistre, però ho consultarem amb l’Asseguradora.  
També s'explica que és responsabilitat de cada usuari el tenir l'assegurança de la barca.
Un soci comenta que la despesa de telèfon és molt elevada.
S’aprova el pressupost i les quotes per majoria.
6.       Precs i suggeriments
- El President informa que tenim sol · licituds de 4 socis que no viuen a Menorca durant l’hivern,  que demanen que l’Assemblea general ordinària es celebri durant el mes d’agost.
La Junta directiva creu que no seria convenient celebrar l’Assemblea  general ordinària a l’estiu perquè al no haver acabat la temporada no podríem donar cap resultat referent als ingressos per trànsits  i despeses. Sí es podria fer una Assemblea general extraordinària el mateix dia de la reunió de veïns. Se sotmet a votació, hi ha un vot a favor més els 4 dels  sol·licitants  i 31 en contra.         
S'informarà als socis que no poden assistir a les assemblees que presentin totes les seves sol·licituds o comentaris per correu electrònic o durant  l'estiu a l'oficina de l’administració en Carrer Angel nº 12 de Maó.
-El President explica que hem rebut una demanda d'un soci per responsabilitat civil per danys i perjudicis per un accident ocorregut al moll en l'any 2011. L'import que es reclama és de 27.645 euros. L'Associació ja ha presentat al Jutjat la contestació a la demanda.
S'informa que per la quantia de la demanda,  les despeses de procurador seran de 750 euros i els honoraris d'advocat 3.000 euros aproximadament, depenent de com hagi d’esser l’actuació.   
-Un soci demana si se enviaran el comptes a tots els altres socis.  L’administradora diu que sí, que es passarà per correu electrònic però que si algun soci ha canviat l’adreça que ens la enviï. Alguns correus electrònics que enviem ens vénen retornats.  
- Un soci demana si es pot avançar l'horari dels mariners i que al matí comencin abans. El president diu que mirarem d’adaptar l’horari segons les hores de llum i al juliol i l’agost serà diferent.
-Un soci demana si podem tenir una barca gris a Tamarindos, el president diu que no tenim autorització però que ho mirarem.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’acaba la reunió a les 21:30 hores del dia assenyalat a l’encapçalament.
El President                                                        El Secretari


No hay comentarios:

Publicar un comentario