Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

jueves, 10 de noviembre de 2011

ACTA ASSEMBLEA 28/10/2011ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU.
A Maó a les 20 hores del dia 28 d’ octubre de 2011, a la Seu del Consell Insular de Menorca es reuneixen  en segona convocatòria els socis de l’Associació en Assemblea General Ordinària , a la que han estat  degudament convocats. La assistència és de 91 socis, s’entrega a cada assistent un exemplar dels comptes i pressupostos. Els punts a tractar són el que  figuren a l’Orde del dia:
1.      Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
2.      Informació sobre modificacions dels Estatuts amb data 03/09/2010.
3.      Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2010.
4.      Aprovació dels estats de comptes a 30/09/2011.
5.      Aprovació dels pressupostos anuals de despeses i ingressos per l’exercici 2012 i fixar les quotes per l’exercici 2012.
6.      Prec i suggeriments. 

El President llegeix l’orde del dia i s’adopten els següents acords:
1.                  Aprovació de la Memòria anual de les activitats realitzades i projectes de futur.
Un soci demana si s’ha d’aprovar l’acta anterior, el President contesta que ja va esser aprovada quan va finalitzar l’Assemblea de dia 3/09/2010.
El President llegeix la Memòria que és aprovada per majoria.
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS: EXERCICIS 2010-2011
-         DIA 3 DE SETEMBRE DE 2010 ES VA CELEBRAR LA DARRERA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AMB EL SOCIS FUNDADORS,  ON ES VA PROPOSAR LA ADJUDICACIÓ DELS AMARRAMENTS I FONDEJOS, ES VA APROVAR LA PRIMERA LLISTA D’ESPERA, ES VAN MODIFICAR ARTICLES DEL REGLAMENT DE REGIM INTERIOR I DELS ESTATUTS, ES VAN RENOVAR EL MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ES VA APROVAR EL REGLAMENT ELECTORAL.
-         DIA 23 DE SETEMBRE DE 2010 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ INFORMATIVA AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER COMENTAR ELS SEGÜENTS TEMES: L’ INICI DE L’OBRES, EL PREUS  INVERSIÓ I LES DESPESES CORRENTS, EL CONTRACTE DE CESSIÓ D’US DE FONDEIG, SOL·LICITUDS ETC.
-         DIA 17 DE MARÇ DE 2011 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA QUE ES VAR  REALITZAR LA NOVA BAREMACIÓ PER LES SOL·LICITUDS DE MILLORA I LES NOVES SOL·LICITUDS, I ES VAREN ADJUDICAR ELS AMARRAMENTS DISPONIBLES DESPRÈS DE LES RENUNCIES, ES VA DECIDIR QUE ELS MARINERS ACOMPANYARIEN ALS PATRONS A LES BARQUES, SEGONS S’HA HAVIA SOL·LICITAT PER MOLTS D’USUARIS, ES VA DECIDIR LA COMPRA DELS DOS BOTS A REMS I LA EMBARCACIÓ RIGIBLEX PER ELS MARINERS.
-         DIA   26  DE ABRIL 2011 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA PER DECIDIR SOBRE DIVERSOS TEMES EN RELACIÓ A LA POSTA EN MARXA DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ, LLOGUER DE LA ESTRUCTURA MÒBIL PREFABRICADA, LA COMPRA DEL ORDINADOR PER ELS MARINERS,  LA CONVERSIÓ DE AMARRAMENTS INDIVIDUALS EN FAMILIARS SOL·LICITATS, EL PREUS DEL TRANSITS, LA CONTRACTACIO DEL DOS MARINERS DESPRÈS DE LES ENTREVISTES REALITZADES ETC.
-         DÍA 27 DE MAIG DE 2011 ES VA CELEBRAR UNA REUNIÓ INFORMATIVA AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER INFORMAR A TOTS ELS USUARIS I RESPONDRE A TOTES LES QÜESTIONS I   DUBTES. 
-         DIA  15 DE JUNY DE 2011  VAN COMENÇAR ELS DOS MARINERS FINS DIA 20 DE SEPTEMBRE DE 2011.
-         RESULTATS EXERCICI:  S’ADJUNTEN ELS BALANÇOS DEL EXERCICIS 2010 I 2011 (FINS 30 D’OCTUBRE) I EL PRESSUPOSTOS 2010-2011 I PROPOSTA DE PRESSUPOST PER 2012.
INGRESSOS PER TRANSITS: 10.290’12 €
DESPESES MARINERS (SOUS, SEG. SOCIAL, COMBUSTIBLE, VESTUARI)= 9.343’20 €
BENEFICI LLOGUERS TRÀNSIT: 946 €
HEM TINGUT  101 LLOGUERS DE FONDEJOS PER BARQUES EN TRÀNSIT, DES DE PRINCIPIS DE JUNY A FINS A OCTUBRE.

2.      Informació sobre modificacions del estatut amb data 03/09/2010
S’expliquen les modificacions aprovades a l’Assemblea de dia 3/9/2010, dels art. 11 i 17 del Reglament de Règim Intern  i articles dels  Estatuts per adaptar-los al Reglament aprovat pel Consell Insular. S’explica també l’aprovació del Reglament electoral , la manera que presentar candidatures en grups per l’any que ve i la renovació dels membres de la Junta Directiva amb data 03/09/2010.
Tots els documents estan penjats al blog i que hi ha còpies a l’oficina de l’administradora.
3.      Aprovació dels estats de comptes a 31/12/2010
El Tresorer passa a explicar el comptes del any 2010,  les despeses i ingressos  i els resultats, amb una pèrdua  final de 84’31 euros. 
Un soci demana si els pressupostos i comptes seran per any natural i se li contesta que si. Un altre soci demana si l’any que ve es poden anticipar el balanços per  correu electrònic  abans de la reunió, se li contesta que si.
S’aproven per majoria.
4.       Estat de comptes a 30/09/2011
El Tresorer explica els comptes amb data 30/10/2011, informant de les diverses despeses i ingressos. El resultat provisional de l’exercici 2011 és a data 30/10/2011 d’un benefici de 35.354’90 euros.  Donat que els exercicis són anys naturals,  aquesta informació és només un avanç informatiu  de la situació actual del comptes, que seran aprovats a l’Assemblea de l’any 2012. 
S’expliquen diferents partides com les Comissions de la Banca March, s’han passat 600 rebuts pel Banc, al principi les comissions cobrades van esser més altes que les que s’apliquen ara.  La partida Reparacions,  correspon a diversos treballs que hagut de realitzar l’empresa Servisub durant la temporada  per diferents incidències ocorregudes, com  cordes rompudes, morts que han corregut etc. 
Dos socis proposen que la partida d’inversió de retirada de fondejos s’inclogui com a despesa i no com a immobilitzat. L’Administradora explica que les partides dels dos primers anys s’han comptabilitzat com a immobilitzat  perquè son quantitats elevades que s’aniran amortitzant, però que a partir de 2012 les quantitats seran menors i es comptabilitzaran com a despesa.
5.      Aprovació del pressupostos anuals de despeses i ingressos per 2012
El Tresorer presenta l’aplicació del pressupost del exercicis 2010-2011 i les diferències a favor de l’Associació amb les inversions realitzades i amb les despeses suportades,  donant un saldo disponible de 66.288’39 euros.
S’explica el pressupost pel 2012 i les inversions a realitzar: una caseta de llenya pels mariners al llenegall de Cala Tap, uns cartells a les boies on figuri la prohibició de fondejar , un nou pantalà. Un soci demana que passarà amb l’altre pantalà. El president explica que s’instal·larà un pantalà fixo i l’altre està en venta.
S’aprova el pressupost per majoria.
6.      Fixar les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer per l’exercici 2012.
S’explica que les quotes del exercici 2012 seran les mateixes que les del 2011, 60 euros per metre.  S’aprova l’import de les quotes per majoria.
Un soci demana perquè l’import dels trànsits previst es només  de 7.000 euros. El President explica que és millor tenir unes reserves per qualsevol problema que pugui sorgir en el futur.
S’informa que és molt importat avisar quan no s’emprin els fondejos perquè es puguin llogar en trànsit i així obtenir més ingressos.
7.      Precs i suggeriments
S’expliquen els projectes de futur:
L’Associació té previst la compra e instal·lació d’una caseta de llenya pels mariners al llenegall de Cala Tap, uns cartells a les boies d’entrada on figuri la prohibició de fondejar i un pantalà fixo que ja està aprovat per  la Demarcació de Costes amb uns pilars. 
Un soci explica els problemes que hi ha amb las barques grans, demana que les columnes no sobresurtin, el Vice-president explica com serà el pantalà i diu que hi haurà defenses.
El President explica la reunió mantinguda amb el Conseller d’Ordenació del Territori referent al  Conveni  amb el Consell Insular. L’Associació seguirà sol·licitant l’autorització i es demanarà que Demarcació de Costes doni la Concessió directament a l’Associació. 
S’informa que l’any que ve s’intentarà formar millor als mariners perquè expliquin com fermar les barques i així evitar problemes.
D’altra banda,  el president informa que el saldo de la Banca March es dipositarà en un fondo fixo per obtenir interessos, durant els mesos que no s’emprin els doblers.
Un soci demana si hi ha previstos més fondejos en trànsit, s’explica que es demanaran 6 ó 7 més a Cala’n Vidrier. 
Un soci demana si es poden retirar les barques de l’arena devora la Creu Roja, el President diu que no,  l’Associació no té potestat per fer-ho,  hi ha que anar a Demarcació de Costes per demanar-ho.
S’informa que en 1 o 2 setmanes l’Ajuntament de Maó retirarà  les barques del camp de futbol rompudes i no identificades a una parcel·la del Polígon IV Fase de Maó. L’Associació ha passat a l’Ajuntament un llistat de totes les barques dels socis.
Un soci demana sobre la possibilitat d’una Marina Seca, el President diu que l’Ajuntament no té recursos, que l’eliminació de residus es molt cara i que si algú ho vol promoure i finançar es pot fer.
Referent a la baremació,  un soci demana  que una vegada adjudicats el fondejos  tots els socis tinguin els mateixos punts per la llista de millora, tenint així tots els mateixos drets i obligacions, i  no es tingui en compte la baremació. El president contesta que per això hi ha que canviar el Reglament de Règim Interior, que aquest soci presenti la proposta a l’orde del dia de la pròxima Assemblea per votar-ho.
Un soci diu que el iots tiren l’ancora als canals de sortida o a prop dels fondejos,  el president diu que l’any que ve es demanarà a Demarcació de Costes que marqui el límits i l’Associació posarà uns cartells informatius a les boies.
Un soci demana quan hi ha que retirar las barques, un membre de la junta directiva informa que ja s’estan retirant les cordes i boies.
Un soci demana si es farà el moll del pontet,  el President respon  que de moment Demarcació de Costes diu que no, però està pendent de fer.
Un soci diu que els fondejos no estan alineats i que si no es fa el moll s’ha hauran de col·locar bé i  que es faci una passarel·la desmuntable de moment.
El President demana que s’envien totes les queixes o suggeriments per correu electrònic o per escrit a l’Associació perquè així tenim constància.
Un soci suggereix que el mariners acabin mes tard, a finals de setembre,  el President contesta que el cost serà mes elevat i el perfil dels mariners son estudiants que a partir de dia 15 de setembre comencen classes.
Un soci es queixa que junt amb el bots grisos n’hi ha dos cedits a l’Associació que son de ús particular, ja que no tenen rems. Un altre soci diu que l’amarrament M43 no s’ha emprat en tot l’estiu,  el President contesta que l’any que ve els mariners han d’esser més exigents i controlar més aquestes situacions. 
Un soci demana que el bot gris a rems es col·loqui a la passarel·la, perquè sigui més fàcil de agafar, el Vice-president proposa  que en tal cas cal posar  un altre fondeig per col·locar-lo.
Un soci demana si es pot fer una canal d’entrada i sortida on neden el fillets, el President contesta que és complicat perquè quedaria molt estret, es una situació de fa molts d’anys difícil de canviar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’acaba la reunió a les 21:30 hores del dia assenyalat a l’encapçalament.
El President                                         El Secretari

No hay comentarios:

Publicar un comentario