Follow by Email

Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

jueves, 7 de marzo de 2013

ACTA RENOVACIÓ JUNTAACTA DE LA JUNTA ELECTORAL PER AL PROCÉS ELECTORAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS DE FONDEJOS I AMARRAMENTS D’ES GRAU.

Maó a 6  de desembre de 2012, a les 22 hores. 

Assistents:
D. SANTIAGO CARDONA MERCADAL, titular del  DNI 41491231-J i domicili al Carrer Vasallo, 46-2-3 de Maó.
D. PAULINO MARIA COLL, titular del DNI  41492947-G i domicili al Carrer Galápagos, 11 de Maó.
D. JUAN JOSE VAN WALRE MARIA, titular del DNI 41492562-X i domicili al Carrer Bisbe Gonyalons, 35-2 A de Maó.
ES PRENEN ELS SEGÜENTS ACORDS PER UNANIMITAT: 

I.                    Fer  constar les activitats realitzades en el procés electoral de la Junta Directiva:
a)      El dia 9/11/2012 es van convocar les eleccions per decisió de l’Assemblea General Ordinària de socis.  Després de la publicació de  l’anunci  i exposició  del Cens Electoral, no es va produir cap reclamació del Cens Electoral.
b)      El dia 11/11/2012 es va presentar una única candidatura, aquesta va ser publicada i es va iniciar el termini de reclamació de les candidatures.
c)       El dia 27/11/2012 es va fer la proclamació definitiva dels Candidats.
d)      Segons regula l’apart 8.11 del Reglament per al procés electoral, una vegada transcorregut el termini per a la presentació de les candidatures al haver estat presentada una única candidatura a Junta Directiva, no s’ha celebrat cap votació i s’anomena la Junta per aclamació el dia 6 de desembre de 2012.
Els membres de la nova Junta Directiva son el següents:
 D. JUAN FULLANA COLL, amb DNI: 41735720-N.
 D. JUAN PONS RIERA, amb DNI: 41495147-L
D. JESÚS CAMPS SOCÍAS, amb DNI: 41495009-L
D. LORENZO PONS CAMPS, amb DNI: 41496083-N.
Dª JUANA MARIA MORA SUREDA, amb DNI:  41497734-F.
Dª ROSER PERELLO TUR, amb DNI: 41493939-F.
D. JUAN PABLO LINARES POU, amb DNI: 41500130-B

II.          Una vegada conclòs el procés electoral a Junta Directiva aquesta Junta Electoral queda dissolta.
S’aixeca la sessió redactant la present acta, que llegida i trobada conforme pels presents és aprovada i signada.
El President                                                                        El Secretari


Santiago Cardona Mercadal                                            Paulino María Coll
El Vocal


Juan José Van Walre María

No hay comentarios:

Publicar un comentario